Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 35/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 20 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

 

p o s t a n a w i a m


rozstrzygnąć w sposób następujący ogłoszony w dniu 16 marca 2023 r. konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

§ 1

Realizację zadania pt.: „Muzyczna Gmina Kamiennik”, powierzam w formie wsparcia wykonania zadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienniku ul. Słoneczna 7, przeznaczając na ten cel 19.983,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote).

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam:

1) w zakresie nadzoru nad realizacją zadań rzeczowych – podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa,

2) w zakresie rozliczeń finansowych - Skarbnikowi.

 

§ 3

Wyniki konkursu należy ogłosić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej organu oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         

                                                                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat