Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 32/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

 

Na postawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

w składzie:

  1. Anna Czaja  –  Przewodniczący
  2. Jarosław Kogus – Członek
  3. Jan Skiba – Członek, przedstawiciel organizacji pozarządowej

 

§ 2

Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert z punktu widzenia ich kompletności i spełnienia warunków udziału w konkursie ofert oraz przedłożenie Wójtowi propozycji co do wyboru oferty.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                    /-/ Kazimierz Cebrat