Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Tryb działania władz publicznych

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania własne gminy określa artykuł 7 w/w ustawy.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Organami Gminy Kamiennik są:
- Rada Gminy,
- Wójt.

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Zadania Rady Gminy, jako organu stanowiącego i kontrolnego określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Zadania Wójta, jako organu wykonawczego gminy określają artykuły 30 i 31 w/w ustawy. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu.

Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Organizację wewnętrzną organów gminy oraz tryb ich pracy określa Statut Gminy Kamiennik.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusława Pająk
Data wytworzenia: 2011-12-30