Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie nabycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 27/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 21 marca 2023 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 2 Uchwały Nr XVIII/98/08 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1

Nabyć na własność Gminy Kamiennik nieruchomość, położoną w obrębie 0010-Szklary, działkę oznaczoną w ewidencji gruntów: nr 34/3 o powierzchni 0,1200 ha, objętą księgą wieczystą nr OP1N//00016863/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie – V Wydział Ksiąg Wieczystych; zakup związany z realizacją inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamiennik i Szklary wraz z oczyszczalnią ścieków w Szklarach.

§ 2

Cena kupna nieruchomości zostanie ustalona w drodze negocjacji z właścicielem, z których zostanie sporządzony protokół uzgodnień. 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat