Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 24/2023
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 16 marca 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2023

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

o g ł a s z a m        

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik
w 2023 roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

I Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- tworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju pasji i zainteresowań artystycznych mieszkańców Gminy Kamiennik;

- organizowanie lub udział w festiwalach, koncertach, plenerach, wystawach, konkursach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

 

II Wysokość dotacji na realizację zadania w 2023 roku wynosi: 20.000,00 zł.

Beneficjenci – mieszkańcy Gminy Kamiennik.

 

III Zlecanie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

IV Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

 

V Warunki przyznania dotacji:

Podstawą ubiegania się o środki jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz stronie internetowej Gminy Kamiennik. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamiennik w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości, terminu realizacji zadania, formy i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub ewidencji,

- aktualny statut lub inny dokument określający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.


VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta i przedstawione Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

3. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)  koszt realizacji zadania,

b) ocena realizacji wcześniejszych projektów,

c)  posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego,

d) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,

e) dotychczasowa współpraca z samorządem,

f) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy,

 

VII Oferty sporządzone wadliwie lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 

 

VIII Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

IX Postanowienia końcowe.

1) Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,

2) szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego,

3) Wójt Gminy Kamiennik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat


DOCXZAŁ. 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (53,56KB)

DOCXZAŁ. 2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (40,31KB)