Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia gminy

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja zawiera:

 • dane o przysługujących Gminie Kamiennik prawach własności,
 • dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
 • dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2015 roku,
 • dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz  z wykonywania posiadania,
 • inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy  Kamiennik..

 

Dokument niniejszy obejmuje:

I   -   podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik oraz ogólne dane o majątku komunalnym,

II  -   Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2015,

III -  dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik w sposób pośredni.

IV -  informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

V  -  dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016 w terminie do 31 marca 2017 roku.

I  Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi  29 165 054,80 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na 31.12.2016 r.

1

2

3

    1.

Grunty

4 236 608,07

    2.

Budynki i lokale

8 508 767,65

    3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

14 261 730,48

    4.

Kotły, maszyny, urządzenia

1 060 668,62

    5.

Środki transportu

718 327,90

    6.

Wyposażenie

149 226,61

    7.

Inwestycje rozpoczęte

229 725,47

   

Ogółem:

29 165 054,80

 

II  Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.

 

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na 31.12.2016 r.

1

2

3

    1.

Grunty

4 207 758,07

    2.

Budynki i lokale

5 430 002,73

    3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8 662 871,95

    4.

Kotły, maszyny, urządzenia

407 433,33

    5.

Środki transportu

494 222,90

    6.

Wyposażenie

123 034,90

    7.

Inwestycje rozpoczęte

229 725,47

   

Ogółem:

19 555 049,35

 

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Kamiennik według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4  207 758,07 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 292,2830  ha.

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmniejszyła  się powierzchnia gruntów o  0,2743  ha, tj. o 0,0937  % w wyniku  sprzedaży działek o powierzchni 0,2743 ha

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

 • w wieczystym użytkowaniu stanowią  3,01  ha, tj. 1 %,
 • w dzierżawie stanowią  58,1508  ha, tj.  19,9 %
 • grunty pod drogami stanowią  160,108 ha, tj.  54,8. %,
 • grunty pod wodami stojącymi i płynącymi  –  11,4987  ha, tj.  3,9  %,
 • zasoby gruntów (działki budowlane, grunty do zagospodarowania) stanowią  4,42 ha,  tj. 1,5 %,
 • grunty pozostałe (szkoły, przedszkola, remizy, boiska, itp.) stanowią  55,0955 ha, tj. 18,9 %.

Pozostały majątek

Obok gruntów w  bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 15 347 291,28 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu

388 800,49 zł.

 

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

 • zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Kłodoboku po zakończeniu inwestycji,
 • wykonanie i montaż bram wjazdowych do OSP Lipniki,
 • zakup agregatu prądotwórczego OSP Szklary
 • przyjęcie po zakończeniu inwestycji oświetlenia ulicznego w Lipnikach i Kamienniku,
 • zakup agregatu prądotwórczego SUW Cieszanowice,
 • zakup kosiarki traktor z koszem w Kamienniku
 • wykonanie placu zabaw z wyposażeniem za remizą OSP Lipniki
 • zakup siedmiu zestawów komputerowych wraz z serwerem na potrzeby UG Kamiennik,
 • zakup i montaż klimatyzacji oraz nagłośnienia do GOK Kamiennik.

Inwestycje rozpoczęte

 

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi  229 725,47 zł, z tego:

 • 4 844,97 zł - koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Chocieborzu,
 • 11 070,00 zł - dokumentacja w zakresie budowy świetlicy kontenerowej w Zurzycach,
 • 50 000,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy stołówki w Kamienniku,
 • 33 754,97 zł - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego  w   Cieszanowicach,
 • 30 750,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe,
 • 64 452,00 zł - dokumentacja w zakresie wymiany sieci wodociągowej w Kłodoboku.
 • 7 380,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy klatki schodowej w ZSO Kamiennik
 • 12 473,53 zł - plac zabaw z wyposażeniem w Goworowicach
 • 15 000,00 zł - dokumentacja w zakresie budowy wodociągu Białowieża Dolna-Siemionka

III  Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik  w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Kamiennik powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.

 

Opis majątku trwałego wg KRST

Gminny Ośrodek  Kultury

Zakład budżetowy

Jednostki oświatowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

1

2

3

4

5

6

  1.

Grunty

             -

-

       28 850,00

           -

  2.

Budynki i lokale

34 174,80

125 826,13

  2 918 763,99

           -

  3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

             -

5 598 858,53

        -

           -

  4.

Kotły, maszyny, urządzenia

     -

287 486,29

361 999,00

3 750,00

  5.

Środki transportu

             -

     224 105,00

        -

           -

  6.

Wyposażenie

             -

14 781,71        

       11 410,00

 

 

Ogółem:

34 174,80

    6 251 057,66

  3  321 022,99

       3 750,00

 

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2015 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości o kwotę 5 856,00 zł w wyniku przyjęcia na stan kserokopiarki w ZGKiM w Kamienniku.

 

IV  Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

 

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.

Tytuł prawny

Wartość na 31.12.2015 r.

Wartość na 31.12.2016 r.

1

2

3

4

  1.

Hipoteka na nieruchomościach

29 016,93

29 984,20

 1.1

Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych

0,00

0,00

 1.2

Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych

29 016,93

29 984,20

 

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych  z uwagi na zwiększenie wartości odsetek dla zaległych należności.  Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli nr 4 ograniczonych praw rzeczowych.

 

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 3,01 ha i pozostają bez zmian w stosunku do  2015 roku.

 

3. Wierzytelności 

  Tabela nr 5

L.p.

Tytuł prawny

Wartość na 31.12.2015 r.

Wartość na 31.12.2016 r.

1

2

3

4

  1.

Dzierżawa i najem składników majątkowych

      19 600,20

13 763,29

  2.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

10 813,00        

3 995,15

 

Razem:

 30 413,20

17 758,44

 

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

 

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

 

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

 

 

V  Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności,   innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Kamiennik z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych  w  2016 roku osiągnęła następujące dochody:

 

 1. z tytułu sprzedaży

Tabela nr 6

Lp.

Wyszczególnienie

 

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

1.

Sprzedaż gruntów

18 550,00

18 550,00

2.

Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych

        35 000,00

16 509,78

3.

Sprzedaż innych składników majątkowych

          1 000,00

110,00

 

Razem:

54 550,00

35 169,78

 

 1. z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 7

Lp.

Wyszczególnienie

 

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

1.

Opłaty za wieczyste użytkowanie

        15 101,00

        21 686,34

2.

Dzierżawa składników majątkowych

        24 000,00

32 896,49

    3.

Najem lokali

        48 000,00

59 217,93

 

Razem:

87 101,00

113 800,76

 

Planowane w 2017 roku dochody z tytułu sprzedaży

  Tabela nr 8

Lp.

Wyszczególnienie

 

Kwota

1

2

3

    1.

Rolnictwo, w tym:

33 000,00

1.1

Sprzedaż gruntów rolnych

              33 000,00

    2.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

w tym:

107 000,00

    2.1

Sprzedaż działek niezabudowanych

6 000,00              

    2.2

Sprzedaż budynków użytkowych

                 100 000,00

    2.3

Sprzedaż składników majątkowych (rzeczy ruchomych)

               1 000,00

 

Razem:

                 140 000,00

 

Planowane w 2017 roku dochody z tytułu opłat majątkowych

  Tabela nr 9

Lp.

Wyszczególnienie

 

Kwota

1

2

3

1.

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie

                15 101,00

2.

Dzierżawa składników majątkowych

31 000,00

3.

Najem lokali

50 000,00

 

Razem:

96 101,00

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2011
  przez: Krystyna Żukowska
 • opublikowano:
  04-07-2011 08:58
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  28-04-2017 08:53
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 12489
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×