Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia gminy

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja zawiera:

·   dane o przysługujących Gminie Kamiennik prawach własności,

·   dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

·   dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji

     sporządzonej na dzień 31 grudnia 2018 roku,

·   dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych   

     oraz  z wykonywania posiadania,

·   inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy  Kamiennik.

 

Dokument niniejszy obejmuje:

I   -   podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik oraz ogólne dane                                

         o majątku komunalnym,

II  -   Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie

         przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2017,

III -  dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik w sposób

         pośredni,

IV -  informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

V  -  dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności  

        i innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 w terminie do 31 marca 2019 roku.

 

I  Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik.

 

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi  34 484 257,27 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

 

                    Tabela nr 1

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na 31.12.2018 r.

1

2

3

    1.

Grunty

7 216 235,52

    2.

Budynki i lokale

9 142 462,84

    3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

15 507 540,88

    4.

Kotły, maszyny, urządzenia

1 143 527,93

    5.

Środki transportu

458 993,08

    6.

Wyposażenie

199 254,71

    7.

Inwestycje rozpoczęte

816 242,31

   

Ogółem:

34 484 257,27

 

II  Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

 

                       Tabela nr 2

Lp.

 

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na 31.12.2018 r.

1

2

3

    1.

Grunty

6 511 035,52

    2.

Budynki i lokale

5 886 276,78

    3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9 886 772,35

    4.

Kotły, maszyny, urządzenia

455 812,64

    5.

Środki transportu

239 662,90

    6.

Wyposażenie

168 488,63

    7.

Inwestycje rozpoczęte

816 242,31

   

Ogółem:

23 964 291,13

 

Grunty gminne

 

Łączna wartość gruntów komunalnych pozostających w bezpośredniej dyspozycji Gminy Kamiennik według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynosi 6 511 035,52 zł, natomiast powierzchnia obejmuje  267,429301 ha.

W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów uległa zmianie i w rezultacie zmniejszyła się o 28,072299 ha, w wyniku następujących zdarzeń:

·  nabyto nieodpłatnie działki o powierzchni 1,1214 ha

·  sprzedano działki o powierzchni 0,5633 ha,

·  przekazano w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych grunty o powierzchni 7,6634 ha,

·  wyłączono z ewidencji księgowej 28,072299 ha, w związku z ujawnieniem poprawnej powierzchni w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zasobu gruntów. Wyłączenia w odniesieniu do części działek dokonano również ze względu na brak uregulowanego stanu prawnego w księgach wieczystych i brak dokumentów potwierdzających tytuł własności.
Grunty, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste obejmują powierzchnię 2,915825 ha, natomiast oddane w dzierżawę 54,8152 ha.

 

Pozostały majątek

 

Obok gruntów w  bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 17 453 255,61 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu

1 342 243,01 zł. Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

·  przyjęcie po zakończeniu inwestycji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarach,

·  zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Lipnikach,

·  przyjęcie po zakończeniu inwestycji oświetlenia drogowego w Kamienniku, Goworowicach, Wilemowicach,

·  zakup urządzeń siłowni, domku ogrodowego, stołu do ping-ponga w Cieszanowicach,

·  zakup  wiaty drewnianej w Kamienniku,

·  przyjęcie po zakończeniu inwestycji świetlicy kontenerowej w Zurzycach.

 

Inwestycje rozpoczęte

 

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2018 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi  816 242,31 zł, z tego:

· 606 076,97 zł – koszty związane z budową sieci wodociągowej w Kłodoboku,

·   41 044,40 zł - dokumentacja dotycząca budowy wodociągu Białowieża Dolna-Siemionka,

·   30 000,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy sieci wodociągowej w Zurzycach,

·   14 760,00 zł - dokumentacja dotycząca przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych   

                            w Karłowicach Wielkich,

·     9 840,00 zł - dokumentacja dotycząca przebudowy nawierzchni drogi w Goworowicach

·   50 492,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy stołówki w Kamienniku,

·   13 299,30 zł - zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Kościuszki w Kamienniku,

·   45 884,67 zł - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego  w   Cieszanowicach,

·     4 844,97 zł - koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Chocieborzu.

 

III  Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik                 w sposób pośredni.

 

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Kamiennik powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku, Szkoła Podstawowa w Kamienniku i Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich.                                       Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

 

              Tabela nr 3

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Gminny Ośrodek  Kultury

Zakład budżetowy

Jednostki oświatowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

1

2

3

4

5

6

  1.

Grunty

-

307 200,00

398 000,00

           -

  2.

Budynki i lokale

34 174,80

145 907,44

3 076 103,82

           -

  3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

5 620 768,53

-

           -

  4.

Kotły, maszyny, urządzenia

-

321 966,29

361 999,00

3 750,00

  5.

Środki transportu

-

219 330,18

-

-

  6.

Wyposażenie

-

14 781,71

15 984,37

-

 

Ogółem:

34 174,80

6 629 954,15

3 852 087,19

       3 750,00

 

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2017 roku wystąpiły zmiany polegające na przyjęciu przez jednostki oświatowe i zakład budżetowy gruntów przekazanych w trwały zarząd, zwiększeniu wartości budynku warsztatowego i zakup kontenera technicznego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku.

 

IV  Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

 

1. Ograniczone prawa rzeczowe

              Tabela nr 4

Lp.

Tytuł prawny

Wartość na 31.12.2017 r.

Wartość na 31.12.2018 r.

1

2

3

4

  1.

Hipoteka na nieruchomościach

33 338,20

34 460,70

 1.1

Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych

0,00

0

 1.2

Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych

33 338,20

34 460,70

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych  z uwagi na zwiększenie wartości odsetek dla zaległych należności. 

 

2. Użytkowanie wieczyste

 

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię  2,915825 ha. Zmniejszenie powierzchni o 0,094175 ha w stosunku do  2017 roku nastąpiło z powodu zbycia dwóch działek oraz ujawnienia poprawnej powierzchni w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zasobu gruntów.

 

3. Wierzytelności 

  Tabela nr 5

L.p.

Tytuł prawny

Wartość na 31.12.2017 r.

Wartość na 31.12.2018 r.

1

2

3

4

  1.

Dzierżawa i najem składników majątkowych

20 950,69

21 464,75

  2.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

158,94

112,76

 

Razem:

21 109,63

21 577,51

 

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

 

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

 

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

 

V  Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, 

     innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

Gmina Kamiennik z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych  w  2018 roku osiągnęła następujące dochody:

 

 1. z tytułu sprzedaży

             Tabela nr 6

Lp.

Wyszczególnienie

 

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

1.

Sprzedaż gruntów

17 000,00

23 380,00

2.

Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych

52 000,00      

32 710,46

3.

Sprzedaż innych składników majątkowych

          1 000,00

0

 

Razem:

70 000,00

56 090,46

 

 1. z tytułu opłat majątkowych

             Tabela nr 7

Lp.

Wyszczególnienie

 

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

1.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

5 000,00

9 774,00

2.

Opłaty za wieczyste użytkowanie

12 500,00

        14 949,44

3.

Dzierżawa składników majątkowych

        30 000,00

30 904,14

    4.

Najem lokali

        65 000,00

63 722,00

 

Razem:

112 500,00

119 349,58

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2011
  przez: Krystyna Żukowska
 • opublikowano:
  04-07-2011 08:58
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 12:28
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 16725
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl