Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia gminy

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kamiennik obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

Informacja zawiera:

·   dane o przysługujących Gminie Kamiennik prawach własności,

·   dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

·   dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2017 roku,

·   dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz  z wykonywania posiadania,

·   inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy  Kamiennik.

 

Dokument niniejszy obejmuje:

I   -   podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik oraz ogólne dane  o majątku komunalnym,

II  -   Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2016,

III -  dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik w sposób Pośredni,

IV -  informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

V  -  dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 w terminie do 31 marca 2018 roku.

 

I  Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kamiennik.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi  30 501 859,57 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na 31.12.2017 r.

1

2

3

    1.

Grunty

4 609 069,27

    2.

Budynki i lokale

8 813 566,63

    3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

14 745 962,48

    4.

Kotły, maszyny, urządzenia

1 128 550,06

    5.

Środki transportu

458 993,08

    6.

Wyposażenie

187 235,71

    7.

Inwestycje rozpoczęte

558 482,34

   

Ogółem:

30 501 859,57

 

II  Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.

 

Opis majątku trwałego wg KRST

Stan na 31.12.2017 r.

1

2

3

    1.

Grunty

4 580 219,27

    2.

Budynki i lokale

5 563 884,64

    3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9 147 103,95

    4.

Kotły, maszyny, urządzenia

440 834,77

    5.

Środki transportu

239 662,90

    6.

Wyposażenie

161 044,00

    7.

Inwestycje rozpoczęte

558 482,34

   

Ogółem:

20 691 231,87

 

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Kamiennik według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi  4  580 219,27 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 295,5016  ha.

W stosunku do stanu ubiegłego roku zwiększyła  się powierzchnia gruntów o  3,2186  ha, tj. o 1,1012  % w wyniku zdarzeń:

·  Sprzedano działki o pow. 0,2260 ha,

·  Nieodpłatnie nabyto działki o pow.3,4446 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

·  w wieczystym użytkowaniu stanowią  2,9749  ha, tj. 1 %,

·  w dzierżawie stanowią  42,5012 ha, tj.  14,4 %

·  grunty pod drogami stanowią  160,108 ha, tj.  54,2. %,

·  grunty pod wodami stojącymi i płynącymi  11,4987  ha, tj.  3,9  %,

·  zasoby gruntów (działki budowlane, grunty do zagospodarowania) stanowią  4,42 ha,  tj. 1,5 %,

·  grunty pozostałe (szkoły, przedszkola, remizy, boiska, itp.) stanowią  73,9988 ha, tj. 25,0 %.

 

Pozostały majątek

Obok gruntów w  bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 16 111 012,60 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu

763 721,32 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

·  zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Szklarach i Kłodoboku po zakończeniu inwestycji,

·  wykonanie i montaż bram wjazdowych do OSP Lipniki,

·  zakup zestawu ratowniczego OSP Kamiennik,

·  przyjęcie po zakończeniu inwestycji oświetlenia drogowego w Lipnikach, Chocieborzu, Wilemowicach i Karłowicach Małych,

·  zakup agregatu prądotwórczego do SUW Cieszanowice,

·  zakup  pompy pożarniczej dla OSP Lipniki,

·  wykonanie placu zabaw wraz z zakupem domku grillowego  w Goworowicach,

·  zakup dziesięciu zestawów komputerowych  na potrzeby UG Kamiennik,

·  nieodpłatnie przejęcie nieruchomości w Kamienniku i Cieszanowicach.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2017 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi  558 482,34 zł, z tego:

·     4 844,97 zł - koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Chocieborzu,

·   11 070,00 zł - dokumentacja w zakresie budowy świetlicy kontenerowej w Zurzycach,

·   50 000,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy stołówki w Kamienniku,

·   43 886,93 zł - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego  w   Cieszanowicach,

·   34 440,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szklarach,

· 361 740,64 zł - dokumentacja w zakresie wymiany sieci wodociągowej w Kłodoboku,

·   40 000,00 zł - dokumentacja dotycząca budowy wodociągu Białowieża Dolna-Siemionka,

·   12 499,80 zł - zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Kościuszki w Kamienniku.

 

III  Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Kamiennik w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Kamiennik powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku, Szkoła Podstawowa w Kamienniku, Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich. Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.

Opis majątku trwałego wg KRST

Gminny Ośrodek  Kultury

Zakład budżetowy

Jednostki oświatowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

1

2

3

4

5

6

  1.

Grunty

             -

-

       28 850,00

           -

  2.

Budynki i lokale

34 174,80

139 403,37

  3 076 103,82

           -

  3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

             -

5 598 858,53

        -

           -

  4.

Kotły, maszyny, urządzenia

     -

321 966,29

361 999,00

3 750,00

  5.

Środki transportu

             -

     219 330,18

        -

           -

  6.

Wyposażenie

             -

14 781,71        

       11 410,00

 

 

Ogółem:

34 174,80

    6 294 340,08

  3  478 362,82

       3 750,00

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2016 roku wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku o kwotę 200 622,25 zł oraz zwiększeniu wartości budynku warsztatowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku.

 

IV  Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.

Tytuł prawny

Wartość na 31.12.2016 r.

Wartość na 31.12.2017 r.

1

2

3

4

  1.

Hipoteka na nieruchomościach

29 984,20

33 338,20

 1.1

Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych

0,00

0,00

 1.2

Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych

29 984,20

33 338,20

 

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych  z uwagi na zwiększenie wartości odsetek dla zaległych należności. 

 

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 3,01 ha i pozostają bez zmian w stosunku do  2016 roku.

 

3. Wierzytelności 

Tabela nr 5

L.p.

Tytuł prawny

Wartość na 31.12.2016 r.

Wartość na 31.12.2017 r.

1

2

3

4

  1.

Dzierżawa i najem składników majątkowych

      13 763,29

20 950,69

  2.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

3 995,15        

158,94

 

Razem:

 17 758,44

21 109,63

 

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

 

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

 

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

 

V  Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności,  innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Kamiennik z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych  w  2017 roku osiągnęła następujące dochody:

 1. Z tytułu sprzedaży

Tabela nr 6

Lp.

Wyszczególnienie

 

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

1.

Sprzedaż gruntów

33 000,00

23 310,00

2.

Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych

      106 000,00      

84 802,33

3.

Sprzedaż innych składników majątkowych

          4 000,00

3 969,10

 

Razem:

143 000,00

112 081,43

 

 1. Z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 7

Lp.

Wyszczególnienie

 

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

1.

Opłaty za wieczyste użytkowanie

        15 101,00

        15 238,07

2.

Dzierżawa składników majątkowych

        31 000,00

31 253,75

    3.

Najem lokali

        50 000,00

54 850,76

 

Razem:

96 101,00

101 342,58

 

Planowane w 2018 roku dochody z tytułu sprzedaży.

Tabela nr 8

Lp.

Wyszczególnienie

 

Kwota

1

2

3

    1.

Rolnictwo, w tym:

17 000,00

1.1

Sprzedaż gruntów rolnych

              17 000,00

    2.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

w tym:

53 000,00

    2.1

Sprzedaż działek niezabudowanych

22 000,00              

    2.2

Sprzedaż budynków użytkowych

                 30 000,00

    2.3

Sprzedaż składników majątkowych (rzeczy ruchomych)

               1 000,00

 

Razem:

                 70 000,00

 

Planowane w 2018 roku dochody z tytułu opłat majątkowych

Tabela nr 9

Lp.

Wyszczególnienie

 

Kwota

1

2

3

1.

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie

                12 500,00

2.

Dzierżawa składników majątkowych

30 000,00

3.

Najem lokali

65 000,00

 

Razem:

107 500,00

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2011
  przez: Krystyna Żukowska
 • opublikowano:
  04-07-2011 08:58
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  26-06-2018 09:49
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 15085
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×