Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 6/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 18 stycznia 2023 roku

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1082 z zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024 od 01 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r.

2. Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, który stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik. 

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Kazimierz Cebrat

     /wójt/


DOCXZałącznik Nr 1 i Nr 4 do Zarządzenia Nr 6.docx (14,03KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6 - SP KAMIENNIK.docx (29,69KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6 - ZSP KARŁOWICE W.docx (29,74KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6 - SP KAMIENNIK.docx (26,12KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6 - ZSP KARŁOWICE W.docx (26,18KB)

DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 6 - SP KAMIENNIK.docx (24,30KB)

DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 6 - ZSP KARŁOWICE W.docx (24,32KB)