Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 396

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 28 grudnia 2022r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 396, arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne symbol klasoużytku RIIIa o obszarze 0,1800, RIVa o obszarze 0,2500 ha, ŁII o obszarze 0,1300 ha, W o obszarze 0,0100 ha, o łącznej pow. 0,5700 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233);  położoną w Lipnikach, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00038798/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie.  Działka nie jest zabudowana, użytkowana rolniczo i leży w kompleksie gruntów rolnych. Działka wykorzystywana była w części do produkcji roślinnej, natomiast część działki przy jej granicy północno wschodniej (granicząca z potokiem Lipnickim) porośnięta jest roślinnością trawiastą niską, drzewami  i krzewami powstałymi z samosiewu. Grunt w tej części działki jest bardzo podmokły. Najbliższe sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane wykorzystywane rolniczo i zabudowa zagrodowa wsi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 396 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: R – tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród; TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; WS – tereny wód otwartych stawów i cieków; KDD – istniejące i projektowane drogi dla obsługi terenów zabudowanych oraz dojazdów do użytków rolnych. Część działki leży poza opracowaniem MPZP. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038798/9. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 nie dotyczą działki nr 396, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 20 800,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 21 010,00 zł netto

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości został:

Pan Wojciech Galik zam. Lipniki.

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.12.2022 r. do 04.01.2023 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat