Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/18

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 28 grudnia 2022r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 210/18, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne RII o pow. 0,0432 ha i grunty orne RIIIa o pow. 0,0366 ha, o łącznej pow. 0,0798 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233); położona w Kamienniku, gmina Kamiennik. Działka zlokalizowana w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki, w niewielkiej odległości od centrum miejscowości, pośród nowopowstającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna. Działka 210/16 zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1N/00089626/5. Nieruchomość nieuzbrojona. W drodze znajduje się sieć wodociągowa i w niewielkiej odległości sieć elektroenergetyczna. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 3981, działka nr 210/18 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 nie dotyczą działki nr 210/18, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 28 860,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – netto 29 150,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym  

 

Nabywcą nieruchomości został:

Pani Kinga Czaja zam. Zawadzkie

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Warunkiem nabycia działki jest zakup 1/8 udziału w nieruchomości stanowiącej

działkę nr 210/16 (drogę wewnętrzną), której cena wynosi: netto 2.375,00 zł

Do ceny zakupu 1/8 udziału w nieruchomości dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.12.2022 r. do 04.01.2023 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat