Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach“

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)
 

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (482,53KB)


 Informacja z otwarcia ofert


 WYJAŚNIENIE I ZMIANA  TREŚCI   SWZ (2)

 Na podstawie art. 286  ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający  zmienia treść  SWZ   oraz  przedłuża termin składania ofert do dnia 13.12.2022r. do godziny 10:00.

W załączeniu:

- wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf (46,92KB)

PDFWyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ_2.pdf (1,42MB)


ZMIANA  TREŚCI SWZ (1)

 Na podstawie art. 286  ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający  zmienia treść  SWZ   oraz  przedłuża termin składania ofert do dnia    02.12.2022r. do godziny 10:00.

W załączeniu:

- zmiana treści SWZ

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf (42,22KB)

PDFZmiana treści SWZ.pdf (1,07MB) 


Termin składania ofert upływa 1 grudnia 2022r. o godzinie 10:00

W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

Link do postępowania na Miniportalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27337935-98e1-4c46-b9ea-ea77ccfe055c


 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350 000,00 PLN.  


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (113,99KB)

PDFSWZ.pdf (458,49KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (34,44KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (24,56KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz usług.docx (20,25KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx (18,21KB)

PDFZałącznik nr 5 - projekt umowy.pdf (2,36MB)

DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (21,49KB)

DOCXZałącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o robotach wykonywanych przez poszc.docx (20,57KB)

DOCXZałącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (17,35KB)

PDFZałącznik nr 9 - Mapa poglądowa.pdf (732,69KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf (327,81KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (398,52KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (482,53KB)