Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach konsultacji Projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”

W dniach od 20 października do 3 listopada 2022 roku na podstawie Uchwały Nr XLV/241/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje projektu : „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik (www.kamiennik.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik. Zainteresowane podmioty oraz organizacje miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna z organizacji pozarządowych w celu zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2023 rok”.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat