Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 17, pkt 1, ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwały:

 

  • nr XXXVI/270/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice,

 

 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego w terminie do dnia 10.11.2022 r.

Wnioski należy składać :

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 maja 69, 48—388 Kamiennik,
  2. ustnie do protokołu w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Kamiennik, w godzinach pracy Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@kamiennik.pl lub za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamiennik, w Referacie ds. gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju gospodarczego, pok. Nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu lub pod nr telefonu 774312135 wew 13.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat