Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 75/2022

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 12.10.2022 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 12.10.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 210/17

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia działki: 0,0875 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 210/17, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne RII o pow. 0,0322 ha i grunty orne RIIIa o pow. 0,0553 ha, o łącznej pow. 0,0875 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), położona w Kamienniku, gmina Kamiennik. Działka zlokalizowana w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki, w niewielkiej odległości od centrum miejscowości, pośród nowopowstającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna. Działka o regularnym i korzystnym kształcie co umożliwia racjonalne jej zagospodarowanie.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Tadeusza Kościuszki – poprzez wydzieloną działkę gruntu nr 210/16, której współwłaścicielem jest Gmina Kamiennik. Jest to droga o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Działka 210/16 zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1N/00089626/5. Nieruchomość nieuzbrojona. W drodze znajduje się sieć wodociągowa i w niewielkiej odległości sieć elektroenergetyczna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 3981, działka nr 210/17 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 31 640,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 25.11.2022 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8, Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 (Dział III) wpis nr 2 i 3 nie dotyczą działki nr 210/17 w Kamienniku, będącej przedmiotem sprzedaży.
Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

Warunkiem nabycia działki nr 210/17, będącej przedmiotem przetargu jest kupno udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 210/16 (drogę wewnętrzną).

Wysokość udziału wynosi 1/8 a cena udziału wynosi netto 2.375,00 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT).

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 210/18

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia działki: 0,0798 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 210/18, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne RII o pow. 0,0432 ha i grunty orne RIIIa o pow. 0,0366 ha, o łącznej pow. 0,0798 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233); położona w Kamienniku, gmina Kamiennik. Działka zlokalizowana w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki, w niewielkiej odległości od centrum miejscowości, pośród nowopowstającej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna. Działka o regularnym i korzystnym kształcie co umożliwia racjonalne jej zagospodarowanie.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Tadeusza Kościuszki – poprzez wydzieloną działkę gruntu nr 210/16, której współwłaścicielem jest Gmina Kamiennik. Jest to droga o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Działka 210/16 zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1N/00089626/5. Nieruchomość nieuzbrojona. W drodze znajduje się sieć wodociągowa i w niewielkiej odległości sieć elektroenergetyczna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 3981, działka nr 210/18 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 28 860,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 25.11.2022 r. (po tym okresie
i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8, Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III) KW.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 (Dział III) wpis nr 2 i 3 nie dotyczą działki nr 210/18 w Kamienniku, będącej przedmiotem sprzedaży.
Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego  w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie  i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

Warunkiem nabycia działki nr 210/18, będącej przedmiotem przetargu jest kupno udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 210/16 (drogę wewnętrzną).

Wysokość udziału wynosi 1/8 a cena udziału wynosi netto 2.375,00 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT).

 

3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 396

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia działki: 0,5700 ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 396, arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne symbol klasoużytku RIIIa o obszarze 0,1800, RIVa o obszarze 0,2500 ha, ŁII o obszarze 0,1300 ha, W o obszarze 0,0100 ha, o łącznej pow. 0,5700 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233);  położoną w Lipnikach, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00038798/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie.  Działka nie jest zabudowana, użytkowana rolniczo i leży w kompleksie gruntów rolnych. Działka wykorzystywana była w części do produkcji roślinnej, natomiast część działki przy jej granicy północno wschodniej (granicząca z potokiem Lipnickim) porośnięta jest roślinnością trawiastą niską, drzewami i krzewami powstałymi z samosiewu. Grunt w tej części działki jest bardzo podmokły. Najbliższe sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane wykorzystywane rolniczo i zabudowa zagrodowa wsi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 396 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: R – tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród; TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; WS – tereny wód otwartych stawów i cieków; KDD – istniejące i projektowane drogi dla obsługi terenów zabudowanych oraz dojazdów do użytków rolnych. Część działki leży poza opracowaniem MPZP. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 20 800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 25.11.2022 r. (po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038798/9. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III).

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 nie dotyczą działki nr 396, będącej przedmiotem sprzedaży.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie  i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 12.10.2022 r. do 01.11.2022 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.