Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik“

ZMIANA  TREŚCI SWZ (1)

 Na podstawie art. 284 ust.6 oraz art. 286  ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść SWZ   oraz  przedłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2022r. do godziny 10:00.


PDFWyjaśnienia i zmiana tresci SWZ - 19.10.2022.pdf (900,03KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.10.2022.pdf (37,89KB)

DOCXZałącznik nr 1- AKTUALNY Formularz oferty.docx (37,69KB)

PDFZałącznik nr 5- AKTUALNY Projekt umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2023r.pdf (203,11KB)

PDFZałącznik nr 9 - AKTUALNY OPZ.pdf (448,51KB)


Termin składania ofert upływa 20 października 2022r. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 914 056,00 PLN.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (408,82KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (120,42KB)

PDFSWZ.pdf (447,72KB)

DOCXZałącznik nr 1- Formularz oferty.docx (37,21KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (24,35KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz usług.docx (20,39KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie.docx (24,23KB)

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (202,23KB)

DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (24,86KB)

DOCXZałącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o robotach wykonywanych przez poszc.docx (21,51KB)

DOCXZałącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (17,16KB)

ZIPZałącznik nr 9 - OPZ z załącznikami.zip (437,02KB)

ZIPZałącznik nr 10 - Mapy gminy Kamiennik.zip (2,55MB)

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (288,43KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 24.10.2022.pdf (356,18KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (408,82KB)