Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
 
Termin składania ofert upływa 14 października 2022. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 410.000,00 PLN.

 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (266,58KB)


 PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (383,96KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (112,57KB)

PDFSWZ.pdf (385,39KB)

DOCXZałącznik nr 1- Formularz oferty.docx (27,98KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (27,86KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx (18,66KB)

PDFZałącznik nr 5 - projekt umowy świetlica białowieża 2022.pdf (187,35KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.docx (18,80KB)

DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (21,35KB)

DOCXZałącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o robotach wykonywanych przez poszc.docx (13,32KB)

DOCXZałącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (17,04KB)

ZIPZałącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne.zip (208,29KB)

ZIPZałącznik nr 10 - Przedmiary i dokumentacja techniczna.zip (12,33MB)

PDFZałącznik nr 11 - Wyjaśnienia do przedmiaru robót dot.pdf (105,76KB)

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (253,66KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (266,58KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (383,96KB)