Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 318/7

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 08 września 2022r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2   

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 318/7, arkusz mapy 1, stanowiącą grunty orne symbol klasoużytku RIIIa o obszarze 0,0189 ha położoną w Kamienniku, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00038836/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie. Działka nie jest zabudowana, Teren działki pochyły, ze spadkiem w kierunku granicy północnej, porośnięty niską roślinnością trawiastą, a wzdłuż granicy południowo – wschodniej działki porośnięta drzewami iglastymi. Działka znajduje się na obszarze o rozpoczętym procesie urbanizacji, pośród powstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części miejscowości, w rejonie ulicy Nowej, pomiędzy nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (posesja nr 4), a nieruchomością gruntową, na której rozpoczęty został proces inwestycyjny budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka o njewielkiej powierzchni i niekorzystnym kształcie, co uniemożliwia racjonalne jej zagospodarowanie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej – ulicy Nowej – o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej. Działka nieuzbrojona. Sieci: elektroenergetyczna i wodna znajdują się w dalszej odległości od nieruchomości. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo. W niewielkiej odległości od przedmiotowej działki znajduje się piekarnia, sklep spożywczo – przemysłowy i budynek opieki medycznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r., poz. 365, działka nr 318/7 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem: MN – teren istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 nie dotyczą działki nr 318/7, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 500,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1 515,00 zł netto

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Ewa Wisła – Nawerska i Pan Michał Nawerski zam. Otmuchów.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 08.09.2022 r. do 14.09.2022 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat