Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 538/8

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 08 września 2022r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                             

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem gospodarczym - stodoła o powierzchni zabudowy – 211,00 m2, jednokondygnacyjna, murowana z cegły, z dachem stromym krytym blachą, wybudowana w 1900 roku, częściowo podpiwniczona. Jest to budynek przelotowy z wrotami drewnianymi przesuwnymi (od frontu budynku brak wrot), w średnim stanie technicznym, obejmująca działkę poł. w Lipnikach, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie oznaczoną numerem ewidencyjnym 538/8 arkusz mapy 2, stanowiącą symbol klasoużytku W grunty pod rowami o pow. 0,0101 ha, RIIIa grunty orne o pow. 0,0108 ha i B tereny mieszkaniowe o pow. 0,0971 ha co stanowi łącznie obszar 0,1180 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00067302/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie. Teren nieruchomości bez ogrodzenia. Działka o nieregularnym kształcie, posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka nie jest uzbrojona. W niewielkiej odległości znajduje się sieć wodna i energia elektryczna. Działka usytuowana jest w centralnej części wsi pośród wiejskiej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.   W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się świetlica wiejska oraz budynki mieszkalne. W niewielkiej odległości od nieruchomości znajduje się straż pożarna oraz kościół. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 15 z dnia 09 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 538/8 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: w części MM – co oznacza teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej, a w części UH,UK 11 – co oznacza teren istniejących usług, kultury oraz handlu. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00067302/8, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 31 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 31 310,00 zł netto

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Elżbieta Kuna – Bołdak i Pan Łukasz Bołdak zam. Lipniki.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 08.09.2022 r. do 14.09.2022 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat