Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 558/4

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 08 września 2022r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 558/4, arkusz mapy 2, grunty orne symbol klasoużytku RIIIb o obszarze 0,0500 ha i sady symbol klasoużytku S-RIIIb o obszarze 0,1300 ha, położoną w Lipnikach, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00038798/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie.  Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, przy północnej granicy szersza, zwężająca się w stronę granicy południowej, posiadająca dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie małych punktów handlowo-usługowych. Od zachodu, wschodu i północy działka graniczy z zabudową mieszkaniową zagrodową i punktami usługowymi, a od południa z nieruchomościami rolnymi. Działka ogrodzona siatką rozciągniętą na słupach metalowych osadzonych w podmurówce betonowej. Działka nie jest uzbrojona. Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej tłuczniem. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 558/4 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: R – tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych    z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród; TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; RM,UH-16 – teren istniejącej zabudowy zagrodowej z usługą handlową branży spożywczej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038798/9. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 nie dotyczą działki nr 558/4, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 20 700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 20 907,00 zł netto

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Magdalena Szpigiel i Pan Tadeusz Szpigiel zam. Lipniki.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 08.09.2022 r. do 14.09.2022 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat