Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża ”
 
Termin składania ofert upływa 2 września 2022. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

  

W załączeniu:

- pełna treść wyjaśnień – “Wyjaśnienia treści SWZ.pdf"


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 214.000,00 PLN.


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (377,64KB)


 PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (514,08KB)


 PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 08da948a-338e-ce87-79e6-f3000f9f9bdf.pdf (54,72KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (113,27KB)

PDFSWZ.pdf (384,64KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (27,98KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (18,55KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx (18,66KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.docx (18,80KB)

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy świetlica Białowieża 2022.pdf (187,81KB)

DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (21,11KB)

DOCXZałącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o robotach wykonywanych przez poszc.docx (13,32KB)

DOCXZałącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (10,53KB)

ZIPZałącznik nr 9- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip (208,45KB)

ZIPZałącznik nr 10- Przedmiary i dokumentacja techniczna.zip (12,42MB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ.pdf (410,76KB)

PDFInformacja o kwocie.pdf (293,74KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (377,64KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (514,08KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 08da948a-338e-ce87-79e6-f3000f9f9bdf.pdf (54,72KB)