Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 41/2022

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 01.06.2022 roku

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 01.06.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(
tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 538/8

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00067302/8

Powierzchnia działki: 0,1180 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa położona w Lipnikach, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 538/8 arkusz mapy 2, stanowiącą symbol klasoużytku W grunty pod rowami o pow. 0,0101 ha, RIIIa grunty orne o pow. 0,0108 ha i B tereny mieszkaniowe o pow. 0,0971 ha co stanowi łącznie obszar 0,1180 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00067302/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie. Przedmiotowa działka jest zabudowana i posadowiony jest na niej wolnostojący budynek gospodarczy – stodoła o powierzchni zabudowy 211,00m2, jednokondygnacyjna, murowana z cegły, z dachem stromym krytym blachą, wybudowana w 1900 roku, częściowo podpiwniczona. Jest to budynek przelotowy z wrotami drewnianymi przesuwnymi (od frontu budynku brak wrot), w średnim stanie technicznym. Teren nieruchomości bez ogrodzenia. Działka o nieregularnym kształcie, posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka nie jest uzbrojona. W niewielkiej odległości znajduje się sieć wodna i energia elektryczna. Działka usytuowana jest w centralnej części wsi pośród wiejskiej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się świetlica wiejska oraz budynki mieszkalne. W niewielkiej odległości od nieruchomości znajduje się straż pożarna oraz kościół.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 15 z dnia 09 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 538/8 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: w części MM – co oznacza teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej, a w części UH,UK 11 – co oznacza teren istniejących usług, kultury oraz handlu. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości: netto 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 20.07.2022 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
  i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 558/4

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia działki: 0,1800 ha

 

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 558/4, arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne symbol klasoużytku RIIIb o obszarze 0,0500 ha i sady symbol klasoużytku S-RIIIb o obszarze 0,1300 ha, położoną w Lipnikach, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00038798/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie.  Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, przy północnej granicy szersza, zwężająca się w stronę granicy południowej, posiadająca dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie małych punktów handlowo-usługowych. Od zachodu, wschodu i północy działka graniczy z zabudową mieszkaniową zagrodową i punktami usługowymi, a od południa z nieruchomościami rolnymi. Działka ogrodzona siatką rozciągniętą na słupach metalowych osadzonych w podmurówce betonowej. Działka nie jest uzbrojona. Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej tłuczniem.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439, działka nr 558/4 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: R – tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród; TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; RM,UH-16 – teren istniejącej zabudowy zagrodowej z usługą handlową branży spożywczej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości: netto 20 700,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 20.07.2022 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

 

 • dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038798/9. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III).

Nr wpisu: 2

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu, ustanowione na działkach nr 158, 321, 323, 326, 336, 339, 343/2 i 689 na okres 25 lat od dnia 1 listopada 2009 r. na warunkach bliżej określonychj w § 3 umowy.

Nieruchomość współobciążona: OP1N/00088436/9; numer wpisu: 1.

Rodzaj zmiany: Lp.1.Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088436/9 przy odłączaniu działki nr 240/2; Lp.2. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088506/1 przy odłączaniu działki nr 458/2

Lp.3. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090562/8 przy odłączaniu działki nr 550/4

Lp.4. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090691/1 przy odłączaniu działki nr 556/2

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Spółka z o.o., Jelenia Góra, 23119469500000.

Nr wpisu: 3

Rodzaj wpisu: prawo osobiste.

Treść wpisu: Prawo dzierżawy działki nr 157 o obszarze 0,78 ha oraz działki nr 158 o obszarze 0,2900 ha na okres 25 lat od dnia 06.11.2009 r. wyłącznie w taki sposób, że skrzydła elektrowni wiatrowej posadowionej przy granicy działek nr 157 i 158, w rzucie poziomym, będą okresowo zachodziły na te działki.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Spółka z o.o., Jelenia Góra, 23119469500000.

 

 

 

Nr wpisu: 4

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu, ustanowione na działkach nr 147/4 i 156 na okres 25 lat od dnia 20 czerwca 2011 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy.

Nieruchomość współobciążona: OP1N/00088436/9; numer wpisu: 2.

Rodzaj zmiany: Lp.1.Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088436/9 przy odłączaniu działki nr 240/2; Lp.2. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088506/1 przy odłączaniu działki nr 458/2

Lp.3. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090562/8 przy odłączaniu działki nr 550/4

Lp.4. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090691/1 przy odłączaniu działki nr 556/2

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Spółka z o.o., Jelenia Góra, 23119469500000.

Nr wpisu: 5

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu, ustanowione na działce nr 319, odpłatnie na okres 25 lat licząc od dnia 14 września 2011 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy.

Nieruchomość współobciążona: OP1N/00088436/9; numer wpisu: 3.

Rodzaj zmiany: Lp.1.Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088436/9 przy odłączaniu działki nr 240/2; Lp.2. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088506/1 przy odłączaniu działki nr 458/2

Lp.3. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090562/8 przy odłączaniu działki nr 550/4

Lp.4. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090691/1 przy odłączaniu działki nr 556/2.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Spółka z o.o., Jelenia Góra, 23119469500000.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 nie dotyczą działki nr 558/4, będącej przedmiotem sprzedaży.

 • Uwagi: Nieruchomość obciążona umową dzierżawy na czas określony od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.
 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
  i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

 

3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 318/7

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia działki: 0,0189 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 318/7, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne symbol klasoużytku RIIIa o obszarze 0,0189 ha, położoną w Kamienniku, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1N/00038836/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie. Działka nie jest zabudowana, Teren działki pochyły, ze spadkiem w kierunku granicy północnej, porośnięty niską roślinnością trawiastą, a wzdłuż granicy południowo – wschodniej działki porośnięta drzewami iglastymi. Działka znajduje się na obszarze o rozpoczętym procesie urbanizacji, pośród powstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części miejscowości, w rejonie ulicy Nowej, pomiędzy nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (posesja nr 4), a nieruchomością gruntową, na której rozpoczęty został proces inwestycyjny budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka o njewielkiej powierzchni i niekorzystnym kształcie, co uniemożliwia racjonalne jej zagospodarowanie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej – ulicy Nowej – o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej. Działka nieuzbrojona. Sieci: elektroenergetyczna i wodna znajdują się w dalszej odległości od nieruchomości. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo. W niewielkiej odległości od przedmiotowej działki znajduje się piekarnia, sklep spożywczo – przemysłowy i budynek opieki medycznej.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r., poz. 365, działka nr 318/7 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem: MN – teren istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości: netto 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 20.07.2022 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038836/8. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III).

Nr wpisu: 2

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu, ustanowione na działkach nr 490/1, 498/2, 506, 123/1 i 476 na okres 25 lat od dnia 1 listopada 2009 r. na warunkach bliżej określonychj w § 3 umowy.

Nieruchomość współobciążona: OP1N/00089626/5;  numer wpisu: 1.

Rodzaj zmiany: Lp.1.Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088435/2 przy odłączaniu działki nr 294/13; Lp.2. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00089625/8 przy odłączaniu działki nr 210/20

Lp.3. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00089626/5 przy odłączaniu działki nr 210/16

Lp.4. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090112/9 przy odłączaniu działki nr 210/15

Lp.5. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090561/1 przy odłączaniu działki nr 210/19

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Spółka z o.o., Jelenia Góra, 23119469500000.

Wskazania innej nieruchomości - nieruchomość władnąca

Lp.1. nr KW OP1N/00089626/8

Lp.2. nr KW OP1N/00089626/5.

Nr wpisu: 3

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Treść wpisu: służebność gruntowa, bezpłatna i na czas nieoznaczony, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 294/1 zapisaną w niniejszej księdze wieczystej, do drogi publicznej oznaczonej jako działka nr 539 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 293/6 zapisanej w księdze wieczystej kw nr OP1N/00041360/4.

Przedmiot wykonywania: działka nr 294/1, Nieruchomość współobciążona:

Lp.1. nr KW OP1N/00089626/8 numer wpisu: 2;

Lp.2. nr KW OP1N/00089626/5 numer wpisu: 2;

Rodzaj zmiany:

Lp.1.Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00088435/2 przy odłączaniu działki nr 294/13;

Lp.2. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00089625/8 przy odłączaniu działki nr 210/20

Lp.3. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00089626/5 przy odłączaniu działki nr 210/16

Lp.4. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090112/9 przy odłączaniu działki nr 210/15

Lp.5. Niniejsze ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością przeniesiono do współobciążenia do księgi wieczystej KW nr OP1N/00090561/1 przy odłączaniu działki nr 210/19

Wskazania innej nieruchomości - nieruchomość władnąca

Lp.1. nr KW OP1N/00041360/4 dz nr 293/6;

Lp.2. nr KW OP1N/00089626/8;

Lp.3. nr KW OP1N/00089626/5.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038836/8 nie dotyczą działki nr 318/7, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

 

 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
  i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 01.06.2022 r. do 21.06.2022 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.