Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: “Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Kamiennik”.
 
Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2022. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 
Link do postępowania na Miniportalu: 

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 600.000,00 PLN.


Informacja z otwarcia ofert
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (359,65KB) 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (111,45KB)

PDFSWZ.pdf (451,50KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (28,17KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (31,13KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx (18,04KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.docx (17,92KB)

PDFZałącznik nr 5 - projekt umowy drogi rolne Kamiennik 2022.pdf (194,58KB)

DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (22,34KB)

DOCXZałącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o robotach wykonywanych przez poszc.docx (25,11KB)

DOCXZałącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (16,31KB)

PDFZałącznik nr 9 - STWiOR.pdf (216,17KB)

ZIPZałącznik nr 10 - Przedmiary i dokumentacja techniczna.zip (12,51MB)

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (142,17KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (359,65KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (405,41KB)