Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamienniku”
 
Termin składania ofert upływa 11 maja 2022. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 
Link do postępowania na Miniportalu: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400.000,00 PLN


Informacja z otwarcia ofert:

 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (363,92KB)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)
 

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (428,79KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (109,08KB)

PDFSWZ.pdf (438,83KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (28,50KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (24,99KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (16,23KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.docx (17,94KB)

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy Szkoła Kamiennik dach.pdf (196,04KB)

DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (22,51KB)

DOCXZałącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o robotach wykonywanych przez poszc.docx (24,91KB)

PDFZałącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (201,57KB)

ZIPZałącznik nr 9 - Przedmiar i zdjęcia.zip (22,96MB)

PDFInformacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (284,08KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (363,92KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (428,79KB)