Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”.

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa drogi gminnej 104502 O Gmina Kamiennik”
 
Termin składania ofert upływa 30 marca 2022. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 
Link do postępowania na Miniportalu: 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela

wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

PDFZapytanie 1 + odpowiedź.pdf (312,59KB)


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7.500.000,00 PLN.

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (451,15KB) 


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (110,90KB)

PDFSWZ.pdf (445,71KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (31,95KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (24,99KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (16,11KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.docx (17,85KB)

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (202,98KB)

DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (22,26KB)

DOCXZałącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o robotach wykonywanych przez poszc.docx (24,82KB)

PDFZałącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (2,77MB)

ZIPZałacznik nr 9 - Dokumentacja projektowa z przedmiarami.zip (15,98MB)

PDFZapytanie 1 + odpowiedź.pdf (312,59KB)

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (287,60KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (451,15KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (501,66KB)