Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2022

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2022 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XXXIX-291-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (3,60MB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-290-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,39MB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-289-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM.pdf (558,42KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-288-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Projekt Municypalny Nysa SIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (166,63KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-287-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (164,07KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-286-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (165,78KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-285-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (464,10KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-284-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (468,93KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-283-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.pdf (658,20KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-282-22 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.pdf (884,15KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-281-22 z dn. 30.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (2,38MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-280-22 z dn. 30.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,31MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-279-22 z dn. 30.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.pdf (1,12MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-278-22 z dn. 30.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.pdf (178,93KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-277-22 z dn. 30.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (163,29KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-276-22 z dn. 30.11.2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Kamiennik na rok szkolny 2022-2023.pdf (163,62KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-275-22 z dn. 30.11.2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne.pdf (306,66KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-274-22 z dn. 26.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (2,49MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-273-22 z dn. 26.10.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (1,66MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-272-22 z dn. 28.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (3,07MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-271-22 z dn. 28.09.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,32MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-270-22 z dn. 28.09.2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.pdf (470,13KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-269-22 z dn. 28.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (288,26KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-268-22 z dn. 10.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (1,95MB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-267-22 z dn. 10.08.2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki.pdf (766,47KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-266-22 z dn. 10.08.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.pdf (180,79KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-268-22 z dn. 10.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (1,95MB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-267-22 z dn. 10.08.2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki.pdf (766,47KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-266-22 z dn. 10.08.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.pdf (180,79KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIV-265-22 z dn. 13.07.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (1,53MB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-264-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (595,69KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-263-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie w roku szkolnym 2022-2023.pdf (163,55KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-262-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (170,94KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-261-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania.pdf (250,65KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-260-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (253,89KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-259-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2021 rok.pdf (163,43KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-258-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok.pdf (157,91KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-257-22 z dn. 29.06.2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (158,11KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-256-22 z dn. 14.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (3,01MB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-255-22 z dn. 14.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,16MB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-254-22 z dn. 18.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (3,07MB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-253-22 z dn. 18.05.2022 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (175,13KB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-252-22 z dn. 18.05.2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (264,76KB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-251-22 z dn. 18.05.2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku.pdf (236,36KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-250-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu.pdf (189,04KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-249-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.pdf (162,71KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-248-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (168,27KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-247-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kamiennik.pdf (171,55KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-246-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego -Opaska Bezpieczeństwa w Gminie Kamiennik- na rok 2022.pdf (388,38KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-245-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamiennik na lata 2022 - 2025.pdf (556,70KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-244-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamiennik.pdf (468,50KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-243-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (160,21KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-242-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2022- 2025.pdf (675,48KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-241-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2022 roku.pdf (536,96KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-240-22 z dn. 30.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.pdf (868,11KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-239-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu.pdf (3,58MB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-238-22 z dn. 23.02.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,32MB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-236-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (626,84KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-235-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (163,95KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-234-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (162,22KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-233-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (163,20KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-232-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamiennik uczestniczących w działaniach ratowniczych.pdf (167,44KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-231-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Kamiennik.pdf (167,77KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-230-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Kamiennik.pdf (179,78KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-229-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf (161,31KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-228-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (489,23KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-227-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (129,58KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-226-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (486,80KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-225-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (488,89KB)