Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”

ZMIANA  TREŚCI SWZ (1)

 

 Na podstawie art. 286  ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający zmienia treść SWZ   oraz  przedłuża termin składania ofert do dnia 22.02.2022r. do godziny 10:00.

W załączeniu:

- zmiana treści SWZ (1)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP

- Przedmiar robót  po zmianie  (załącznik nr 7)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP.pdf (37,16KB)

PDFzmiana SWZ.pdf (404,38KB)

PDFLipniki świetlica przedmiar POPRAWIONY.pdf (1,85MB)


 
Termin składania ofert upływa 16 lutego 2022. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 
Link do postępowania na Miniportalu:  

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500.000,00 PLN. 


   Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (411,89KB)


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (114,49KB)

PDFSWZ.pdf (441,78KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (27,71KB)

DOCXZałącznik nr 2 - 2a- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (25,00KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (22,36KB)

PDFZałącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (203,63KB)

DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.docx (17,73KB)

PDFZałącznik nr 6 - projekt umowy.pdf (231,80KB)

ZIPZałacznik nr 7- Dokumentacja zdjęciowa i rysunkowa z przedmiarami.zip (13,62MB)

PDFInformacja o kwocie_art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.pdf (284,81KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (411,89KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1 020,74KB)