Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 8/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 152 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 poz. 900 z zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2024/2025 od 01 marca 2024 r. do 20 marca 2024 r.

2. Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Określa się wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, który stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamiennik. 

§ 5. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Kazimierz Cebrat

     /wójt/


DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8.docx (14,29KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8 - SP Kamiennik.docx (32,50KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8 - ZSP Karłowice Wielkie.docx (32,46KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8 - SP Kamiennik.docx (27,50KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8 - ZSP Karłowice Wielkie.docx (27,63KB)

DOCXZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 8.docx (14,11KB)

DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 8 - SP Kamiennik.docx (26,37KB)

DOCXZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 8 - ZSP Karłowice Wielkie.docx (26,19KB)