Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Wilemowice 60-3

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 28 grudnia 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 60/3, arkusz mapy 1, stanowiąca użytek PsIV - pastwiska, o pow. 0,8095 ha, położonej w Wilemowicach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Działka usytuowana jest tuż za obszarem zabudowań, w kompleksie gruntów rolnych. Ukształtowanie terenu działki nierówne, pofałdowane ze spadkiem terenu w stronę granicy północnej działki. Działka posiada niską przydatność glebowo – rolniczą i znajduje się wśród gruntów stanowiących łąki trwałe. Jest w części uprawiana rolniczo, natomiast na pozostałej części działki o podłożu piaszczystym znajdują się drzewa liściaste i krzewy powstałe z samosiewu. W otoczeniu nieruchomości brak oznak degradacji środowiska.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Wilemowice, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/178/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04 marca 2005 r., poz. 430, działka nr 60/3 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem R – tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z możliwością zabudowy obiektami obsługi gospodarki polowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038799/6, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 60 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości został Pan:

Pan Marcin Szczepańczuk zam. Henryków.

 

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.12.2021 r. do 05.01.2022 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat