Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Wielkie 25

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 28 grudnia 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej – 40,83 m2, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 25, arkusz mapy 1, stanowiąca symbol klasoużytku B o pow. 0,0100 ha, położona w Karłowicach Wielkich, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działka usytuowana jest w centralnej części wsi. Sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren działki jest nieogrodzony, częściowo utwardzony, częściowo porośnięty trawą.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 03 marca 2005 r., poz. 400, działka nr 25 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MM-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna, zabudowa agroturystyczna).  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038722/6, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatkach od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.685 ze zm.)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 15 660,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Bożena Kowalczyk i Pan Jacek Kowalczyk zam. Karłowice Wielkie.

 

Do ceny ustalonej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 29.12.2021 r. do 05.01.2022 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat