Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Kamienniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

Główny Księgowy

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r.1282) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 0,5 etatu

I. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania określone w art. 54, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282):

 1. posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
 2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 5. spełnia jeden z poniższych kryteriów:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończoną średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 2. znajomość systemu finansowego – księgowego – „Progman”;
 3. znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej;
 4. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna )
 5. znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  – administracji samorządowej,
  – kodeksu postępowania administracyjnego,
  – ustawy o finansach publicznych,
  – ustawy o rachunkowości,
  – sprawozdawczości budżetowej,
  – prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
  – Karty Nauczyciela,
  – Kodeksu Pracy,
  – przepisów dotyczących zasad rozliczania środków unijnych;
 6. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;
 7. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 8. umiejętność współpracy w zespole;
 9. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, odporność na stres,
 10. komunikatywność
 11. wysoka kultura osobista;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej w Kamienniku zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 2. kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
  • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  • ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  • terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
  • dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
  • gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Szkoły Podstawowej w Kamienniku;
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę Podstawową w Kamienniku,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
   zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 5. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Szkoły;
 6. opracowanie planów finansowych;
 7. opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
  • zakładowego planu kont,
  • instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
  • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;
 9. szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;
 10. bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 11. miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;
 12. szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;
 13. współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
 14. archiwizacja dokumentów księgowych;
 15. biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy;
 16. przestrzeganie ustalonego w Szkole Podstawowej w Kamienniku czasu pracy i dyscypliny pracy;
 17. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora szkoły Podstawowej w Kamienniku, które należą do kompetencji głównego księgowego.

IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze
 2. miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa w Kamienniku
 3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 4. wymiar czasu pracy ½ etatu,
 5. praca przy komputerze,
 6. praca jednozmianowa.

 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV ( z dokładnym opisem pracy zawodowej – jeśli dotyczy i posiadanego wykształcenia),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub  w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,
 7. pisemne oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 10. pisemne oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. 2019.1282)”

 

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie w Szkole Podstawowej w Kamienniku lub  przesłać listem poleconym  (decyduje data wpływu do Szkoły na adres: Szkoła Podstawowa w Kamienniku, ul 1 Maja 28; 48-388 Kamiennik do dnia  10 listopada  2021 roku do godz. 14:00.

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko - główny księgowy Szkoły Podstawowej w Kamienniku”

VIII. Informacje dodatkowe:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Umowa o prace na czas nieokreślony, może zostać poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy i umową na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy.

Zastrzega się prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zawarcia umów na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz tablicy informacyjnej w  Szkole Podstawowej w Kamienniku,         ul 1 Maja 28; 48-388 Kamiennik

 

 

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Szkoły Podstawowej w  Kamiennik lub telefonicznie tel. 774312125.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

           w Kamienniku

 Maria Glinka


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (46,50KB)

DOCXOświadczenia dla kandydata ubiegajacego sie o prace.docx (15,36KB)

DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku.docx.docx (13,79KB)