Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Kamiennik
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych

 

I   Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”

 

II    Harmonogram konsultacji

Od 20 października do 3 listopada 2022 r. – forma pisemna

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 11ºº, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane do 7 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kamienniku.

 

III    Adresaci konsultacji

1. Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Kamiennik oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.

2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

IV    Formy konsultacji
Konsultacje odbywają się w następujących formach:

1) pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku pok. nr 9,

2) pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres

3) bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami podmiotów.


V   Miejsce konsultacji
Urząd Gminy Kamiennik, pok. nr 2, ul. 1 Maja 69, 48 - 388 Kamiennik, adres poczty elektronicznej: 

 

VI   Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Podinspektor ds. obsługi rady gminy i rolnictwa

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


PDFZałącznik Nr 1 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współp. Gminy Kamiennik z org. pozarz. oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2022 rok.pdf (837,06KB)

DOCXZałącznik Nr 2 - Formularz zgłoszenia uwag do projektu uchwały.docx (12,80KB)