Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE NR 95/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 23.09.2021 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(
tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 25

Obręb: 0006- Karłowice Wielkie

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia działki: 0,0100 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej – 40,83 m2, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 25, arkusz mapy 1, stanowiąca symbol klasoużytku B o pow. 0,0100 ha, położona w Karłowicach Wielkich, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działka usytuowana jest w centralnej części wsi. Sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren działki jest nieogrodzony, częściowo utwardzony, częściowo porośnięty trawą.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 03 marca 2005 r., poz. 400, działka nr 25 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MM-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna, zabudowa agroturystyczna).  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości: netto 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 08.11.2021 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
  i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Wilemowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 60/3

Obręb: 0013- Wilemowice

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038799/6

Powierzchnia działki: 0,8095 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 60/3, arkusz mapy 1, stanowiąca pastwiska symbol użytku PsIV o obszarze 0,8095 ha, położona w Wilemowicach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Działka usytuowana jest tuż za obszarem zabudowań, w kompleksie gruntów rolnych. Ukształtowanie terenu działki nierówne, pofałdowane ze spadkiem terenu w stronę granicy północnej działki. Działka posiada niską przydatność glebowo – rolniczą i znajduje się wśród gruntów stanowiących łąki trwałe. Jest w części uprawiana, natomiast na pozostałej części działki o podłożu piaszczystym znajdują się drzewa liściaste i krzewy powstałe z samosiewu. W otoczeniu nieruchomości brak oznak degradacji środowiska.  
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Wilemowice, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/178/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04 marca 2005 r., poz. 430, działka nr 60/3 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem R – tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z możliwością zabudowy obiektami obsługi gospodarki polowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości: netto 35 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 08.11.2021 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • Uwagi: nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
  i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Uwagi: Nieruchomość obciążona umowa dzierżawy na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 23.09.2021 r. do 13.10.2021 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.