Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/3

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 13 lipca 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 48/3, arkusz mapy 1, stanowiącą użytek B-tereny mieszkaniowe, o pow. 0,2400 ha i użytek RIVa- grunty orne, o pow. 0,0600 ha, położoną w Karłowicach Małych, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej oraz posiada dostęp do energii elektrycznej i wody. Działka położona jest w centralnej części wsi, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, terenami budowlanymi niezabudowanymi oraz gruntami rolnymi. Teren działki obecnie jest nieogrodzony, porośnięty trawą.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Małe, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/172/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Opol. Nr 12 z dnia 28.02.2005 r., poz. 378), działka nr 48/3 oznaczona jest symbolami MM - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej oraz RM - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038796/5, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 35 100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100), do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – netto 35 460,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Mariola Bilewicz i Pan Marek Bilewicz zam. Karłowice Małe.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 14.07.2021 r. do 21.07.2021 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat