Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kamiennik 210/19

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 24 czerwca 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 210/19, arkusz mapy 1, stanowiącą grunty orne RII o pow. 0,0796 ha, położoną w Kamienniku, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, położona jest przy drodze powiatowej nr 1670 O (granica województwa – Białowieża), w południowej części miejscowości w sąsiedztwie gruntów rolnych. Teren działki obecnie jest nieogrodzony, porośnięty trawą oraz drzewkami i krzewami samosiejkami, posiada możliwość przyłączenia energii elektrycznej i wody.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 3981, działka nr 210/19 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00038836/8. Ww. działka posiada w Dziale III wpisy nr 2 i 3, które nie dotyczą działki będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 28 500,00 zł

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – netto 28 790,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – II przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym  

 

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Joanna Büttner-Masternak i Pan Mariusz Masternak zam. Kamiennik

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

 

Warunkiem nabycia działki jest zakup 1/8 udziału w nieruchomości stanowiącej

działkę nr 210/16 (drogę wewnętrzną), której cena wynosi: netto 2.375,00 zł

 

Do ceny zakupu 1/8 udziału w nieruchomości dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 24.06.2021 r. do 01.07.2021 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat