Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Karłowice Małe 48/2

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 24 czerwca 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 48/2, arkusz mapy 1, stanowiąca użytek RIIIa- grunty orne, o pow. 0,5000 ha, położona w Karłowicach Małych, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (od strony południowej ma dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 48/2), od strony północnej sąsiaduje z drogą transportu rolnego. Działka położona jest w centralnej części wsi, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, terenami niezabudowanymi oraz gruntami rolnymi. Teren działki obecnie uprawiany jest rolniczo.

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. działka nr 48/2 zlokalizowana jest na terenie użytków rolnych. Sposób zagospodarowania zgodny ze studium.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038796/5, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 20 300,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych 00/100), zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatkach od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 20 510,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100).

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Mariola Bilewicz i Pan Marek Bilewicz zam. Karłowice Małe.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 24.06.2021 r. do 01.07.2021 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat