Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 556/2

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 23 czerwca 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 556/2, arkusz mapy 2, stanowiąca użytek ŁII- łąki trwałe, o pow. 0,1500 ha, położona w Lipnikach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka położona jest w centralnej części wsi, przylega od południa do gospodarstwa rolnego oznaczonego jako Lipniki 11 i sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz gruntami rolnymi. Teren działki obecnie uprawiany jest rolniczo. Zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Opol. Nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439), działka nr 556/2 oznaczona jest symbolami R - tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród oraz TZ - istniejące tereny łąk
i pastwisk. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1N/00038798/9. Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 nie dotyczą działki nr 556/2, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 5 800,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 12 100,00 zł netto

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości została:

Pani Iwona Walusz zam. Mülheim an der Ruhr.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 24.06.2021 r. do 01.07.2021 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat