Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. finansowych

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

I. Wymagania niezbędne:

 1.  wykształcenie wyższe, wymagany profil wyższe ekonomiczne, administracyjne lub podobne
 2. staż pracy: minimum 2 lata na podobnym stanowisku lub w administracji samorządowej,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz    innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst, Kodeks Postępowania Administracyjnego,   
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość ) biegła umiejętność obsługi komputera, programów: „FK”, „BESTIA”
 2. samodzielność i kreatywność,
 3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, odporność na stres,
 4. uprzejmość w kontaktach z petentem, zdyscyplinowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

 1. sporządzanie, przyjmowanie oraz kontrolowanie dokumentów księgowych wpływających i wychodzących z księgowości,
 2. przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie wydatków do zatwierdzenia,
 3. terminowe regulowanie zobowiązań,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków ( w tym syntetyka w zakresie księgowości podatkowej), funduszy celowych, dochodów własnych, depozytów i innych rachunków bankowych posiadanych przez gminę,
 5. prowadzenie księgowości analitycznej,
 6. terminowe i prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych statystycznych i opisowych
 7. terminowe rozliczanie udzielanych dotacji oraz dochodzenie należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 8. rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
 9. inne zlecone przez zwierzchników.

IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze
 2. miejsce pracy:  Urząd Gminy w Kamienniku
 3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 4. pełny wymiar czasu pracy,
 5. praca przy komputerze,
 6. praca jednozmianowa,
 7. bezpośredni kontakt z klientami niekiedy trudny, wysiłek umysłowy.

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV ( z dokładnym opisem pracy zawodowej – jeśli dotyczy i posiadanego wykształcenia),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub  w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,
 7. pisemne oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 10. pisemne oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)”

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. nr 9 lub  przesłać listem poleconym  (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik do dnia  1 lipca  2021 roku do godz. 15:00.

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko podinspektor ds. finansowych w  Urzędzie Gminy Kamiennik”

VIII. Informacje dodatkowe:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Umowa o prace na czas nieokreślony, może zostać poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy i umową na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy.

Zastrzega się prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zawarcia umów na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik lub telefonicznie tel. 774312135 wew. 21, 18.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Urzędu Gminy.

                                                                 Wójt

                                                                                                                      Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (46,50KB)

DOCXOświadczenia dla kandydata ubiegającego się o pracę.docx (15,41KB)

DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku.docx (13,78KB)