Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kadencja 2010 - 2014

 

Rejestr Uchwał Rady Gminy Kamiennik stanowiących prawo miejscowe

Kadencja 2010 - 2014

Lp.

Uchwała

w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

1.

Nr III/9/10

28 grudnia 2010 r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd oraz trybu i zakresu prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji .

 

Nr 16, poz.189

z dnia  21 lutego 2011 r.

2.

Nr III/10/10

28 grudnia 2010 r.

zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny należnych Gminie  i jej jednostkom organizacyjnym.

 

Nr 28, poz. 365

z dnia 23 marca 2011 r.

3.

 Nr V/26/11

24marca 2011 r.

opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik.

 

Nr 41, poz. 512

z dnia 21 marca 2011 r.

4.

Nr VI/32/11

27 maja 2011 r.

poboru podatków w drodze inkasa.

Nr 88, poz. 1134

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

zm.  poz. 1883 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

 

5.

Nr X/54/2011

27  października 2011 r.

określenia wysokości stawek podatku.

Nr 132, poz. 1581

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

6.

Nr X/55/2011

27 października 2011 r.

określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości na 2012 rok..

Nr 132, poz. 1582

z dnia 30 listopada 2011 r.

zm. Nr 144, poz. 1818

z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

7.

Nr X/56/2011

27 października 2011 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą  do obliczenia podatku rolnego.

Nr 132, poz. 1583

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

8.

Nr XV/74/12

29 marca  2012 r.

przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamiennik w 2012 r.

 

poz. 745

z dnia 22 maja 2012 r.

9.

Nr XVI/77/12

24 maja 2912 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary, części wsi Cieszanowice.

 

poz. 872

z dnia 18 czerwca 2012 r.

10

Nr XXI/99/12

28 września 2012 r.

Podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

poz.  1488

z dnia 25 października 2012 r.

11.

Nr XXI/100/12

28 września 2012 r.

podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania  i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

poz.  1489

z dnia 25 października 2012 r.

11.

Nr XXIII/111/12

22 listopada 2012 r.

 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

poz. 1842

z dnia  14 grudnia 2012 r.

 

12.

Nr XXIII/112/12

22 listopada 2012 r.

 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

poz. 1843

z dnia  14 grudnia 2012 r.

 

13.

Nr XXIII/113/12

22 listopada 2012 r.

 

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego w roku 2013.

poz. 1844

z dnia  14 grudnia 2012 r.

 

14.

Nr XXIII/114/12

22 listopada 2012 r.

zwolnień z podatku od nieruchomości.

poz. 1845

z dnia  14 grudnia 2012 r.

 

15.

Nr XXIII/115/12

22 listopada 2012 r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

poz. 1846

z dnia  14 grudnia 2012 r.

 

 

16.

Nr XXIV/119/12

13 grudnia 2012 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

poz. 257

22 stycznia 2012 r.

17.

Nr XXVI/123/13

24 stycznia  2013 r.

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

poz. 329

z dnia 30 stycznia 2013 r.

18.

Nr XXVI/126/13

24 stycznia 2013 r.

 

określenia terminy częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

poz. 330

z dnia 30 stycznia 2013 r.

19.

XXVI/127/13

24 stycznia 2013 r.

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

poz.331

 z dnia 30 stycznia 2013 r.

20.

XXVIII/139/13

26 marca 2013 r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik

poz. 1088

z dnia 07 maja 2013 r.

 

21.

XXVIII/140/13

26 marca 2013 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik

poz. 1028

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

22.

XXVIII/141/13

26 marca 2013 r.

określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów

 

poz. 1029

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

23.

XXVIII/142/13

26 marca 2013 r.

określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za tą usługę.

 

poz. 1030

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

24.

XXVIII/143/13

26 marca 2013 r.

określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

poz. 1182

z dnia 20 maja  2013 r.

 

25.

XXIX/150/13

23 maja 2013 r.

wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

poz. 1352

z dnia 10 czerwca 2013 r.

26.

XXX/154/13

20 czerwca 2013 r.

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

poz. 1513

z dnia 24 czerwca 2013 r.

27.

XXX/155/13

20 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej  na 2013 rok

poz. 1576

z dnia 03 lipca 2013 r.

 

28.

XXXI/162/13

zmiany uchwały dot. inkasa

Poz.1883

z dnia 30sierpnia 2013 r.

29.

XXXI/163/13

28 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r.

poz. 1895

z dnia 03 września 2013 r.

30.

XXXII/167/13

26 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej  na 2013 rok.

poz. 2097

z dnia 8 października 2013 r.

31.

XXXIII/170/13

31 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej  na 2013 rok

poz. 2427

z dnia 8 listopada 2013 r.

32.

XXXIII/171/13

31 października 2013 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

poz.2428

z dnia 8 listopada 2013 r.

33.

XXXIII/172/13

31 października 2013 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

poz. 2429

z dnia 8 listopada 2013 r.

34.

XXXIII/173/13

31 października 2013 r.

opłaty targowej

poz.2457

z dnia 12 listopada 2013 r.

35.

XXXIV/174/13

12 grudnia 2013 r.

zmiany uchwały

dot. sportu

poz.2817

z dnia 17 grudnia 2013 r.

36.

XXXIV/175/13

12 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

poz.2818

z dnia 17 grudnia 2013 r.

37.

XXXIV/177/13

12 grudnia  2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej  na 2013 rok.

poz. 2833

z dnia 18 grudnia 2013 r.

38.

XXXIV/180/13

12 grudnia  2013 r.

Uchwały budżetowej na 2014 rok

poz. 2843

z dnia 20 grudnia 2013 r.

39.

XXXVI/183/14

20 lutego .2014

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

poz. 515

z dnia 24 lutego 2014 r.

40.

XXXVI/184/14

20 lutego 2014 r.

Ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych  organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

poz. 516

z dnia 24 lutego 2014 r.

41.

XXXVII/187/14

27 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały ( zmiana siedziby OKW w Goworowicach)

poz. 907

z dnia 02 kwietnia 2014 r.
42. XXXVIII/203/14 ustalenia tygodniowego pensum, dla nauczycieli realizujących etat łączony

poz. 1428

z dnia  05 czerwca 2014 r.
43. XXXVIII/211/14 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

poz. 1452

z dnia 06 czerwca 2014 r.