Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Kadencja 2006 - 2010

Rejestr Uchwał Rady Gminy Kamiennik stanowiących prawo miejscowe

Kadencja 2006-2010

 

Lp.

Uchwała Nr

Rady Gminy Kamiennik

z dnia

w sprawie

Ogłoszenie uchwały

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

1.

Nr VI/28/07

30 marca 2007 r.

przeklasyfikowania drogi wewnętrznej na gminna

Nr 34, poz.1332

z dnia 11maja 2007 r.

 

2.

Nr VII/39/07

20 kwietnia 2007 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego „Lipniki” na obszarze wsi Lipniki, Goworowice i Chociebórz w Gminie Kamiennik.

 

Nr 43 poz.1493

z dnia12 czerwca 2007 r.

3.

Nr IX/47/07

17 lipca  2007r.

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nr 59, poz.1838

z dnia 10 sierpnia 2007 r.

 

4.

Nr XII/64/07

22 listopada 2007 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego w roku 2008

 

Nr 96, poz. 3122

z dnia  11 grudnia 2007 r.

5.

Nr XII/65/07

22 listopada 2007 r.

określenia wzorów formularzy w zakresie podatku rolnego i podatku leśnego

Nr 96, poz. 3123

z dnia  11 grudnia 2007 r.

 

6.

Nr XII/66/07

22 listopada  2007r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości w 2008 rok.

     Nr 96, poz. 3124

z dnia  11 grudnia 2007 r.

zm. Nr 5, poz. 142

z dnia 24 stycznia 2008 r.

 

7.

Nr XII/67/07

22 listopada 2007r.

 określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2008

Nr 96, poz. 3125

z dnia  11 grudnia 2007 r.

 

8

Nr XII/68/07

22 listopada 2007r.

podatku od środków transportowych

Nr 96, poz. 3126

z dnia  11 grudnia 2007 r.

 

9.

Nr XIII/74/07

20 grudnia 2007 r.

Poboru podatków oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Nr 5, poz.143

z dnia  24 stycznia 2008 r.

 

10.

Nr XV/80/08

31 stycznia 2008 r.

ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Nr 18, poz.518

z dnia  12 marca 2008 r.

zm. Nr 32,poz. 32

z dnia 9 maja 2008r.

 

11 .

Nr XV/82/08

31 stycznia 2008 r.

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Nr 18, poz.519

z dnia  12 marca 2008 r.

 

12.

Nr XVIII/98/08

29 maja 2008 r.

zasad gospodarowania nieruchomościami

Nr 51, poz. 1662

z dnia  18lipca 2008 r.

 

13.

Nr XX/112/08

21 sierpnia 2008 r.

zliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Nr 71, poz.1870

z dnia 18  lipca 2008 r.

 

14.

Nr XXI/122/08

29 września 2008 r.

opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę

 

Nr 79, poz. 1974

z dnia 23 października 2008 r.

15.

Nr XXII/125/08

5 listopada 2008 r.

zmiany granic sołectw Szklary i Wilemowice

Nr 99, poz. 2311

z dnia 15 grudnia 2008 r.

 

16.

Nr XXII/126/08

5 listopada 2008 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Nr 93, poz. 2168

z dnia 4 grudnia 2008 r.

 

 

17.

Nr XII/127/08

5 listopada 2008 r.

podatku od środków transportowych

Nr 93, poz. 2169

z dnia 4 grudnia 2008 r.

 

18.

Nr XII/128/08

5 listopada 2008 r.

określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009

Nr 93, poz. 2170

z dnia 4 grudnia 2008 r.

 

19.

Nr XXIV/134/08

4 grudnia 2008 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego w roku 2009

Nr 101, poz. 2375

z dnia 17 grudnia 2008 r.

 

20.

Nr XXV/136/08

29 grudnia 2008 r.

uchwalenia Regulaminu dodatków dla nauczycieli

Nr 13, poz.189

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

21.

XXVIII/149/09

23 kwietnia 2009 r.

zmiany granic sołectwa Szklary i Wilemowice

Nr 38, poz.682

z dnia 10 czerwca 2009 r.

 

22.

Nr XXVIII/150/09

23 kwietnia 2009 r.

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania dodatków nauczycielom

Nr 38, poz.683

z dnia 10 czerwca 2009 r.

zm. Nr 13, poz. 212

z dnia 9 lutego 2010 r.

 

23.

Nr XXXIII/176/09

5 listopada 2009 r.

opłaty adiacenckiej

Nr 6, poz. 83

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

24.

Nr XXXV/180/09

3 grudnia 2009 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000 rok

Nr 108, poz. 1581

z dnia 15  grudnia 2009 r.

 

25.

Nr XXXV/181/09

3 grudnia 2009 r.

zwolnień z podatku od nieruchomości

Nr 108, poz. 1582

z dnia 15  grudnia 2009 r.

zm. poz. 443

22 marca 2012 r.

26.

Nr XXXV/182/09

3 grudnia 2009 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr 108, poz. 1583

z dnia 15  grudnia 2009 r.

 

27.

Nr XXXV/182/09

3 grudnia 2009 r.

opłaty targowej

Nr 108, poz. 1584

z dnia 15  grudnia 2009 r.

 

28.

Nr XXXVI/187/09

17 grudnia 2009 r.

ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Nr 28, poz. 411

z dnia 9 marca 2010 r.

 

29.

Nr XXXVIII/199/10

5 lutego 2010 r.

zmiany nazwy ulicy

Nr 40, poz. 537

z dnia 14.04.2010 r.

 

30.

Nr XLIII/220/10

23 czerwca 2010 r.

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Nr 101, poz.1142

z dnia 3 października 2010 r.

zm. Nr  137, poz. 1601

29 listopada 2010 r.

 

31.

Nr XLIII/222/10

23 czerwca 2010 r.

Określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Nr 81, poz. 974

z dnia 23 lipca 2010 r.

zm. Nr  137, poz. 1602

29 listopada 2010 r.

 

33

Nr XLIII/223/10

23 czerwca 2010 r.

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Nr 98, poz. 1124

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

34.

Nr XLV/241/10

26 października 2010 r.

Określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radnymi działalności pożytku publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organów

Nr 133, poz. 1526

z dnia 19 listopada 2010 r.

35.

Nr XLV/249/10

26 października 2010 r.

określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Nr 139, poz. 1636

z dnia 2 grudnia 2010 r.

zm. Nr 22, poz. 261

z dnia  3 marca 2011 r.

 

36.

Nr XLV/250/10

26 października 2010 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr 139, poz. 1637

z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

37.

Nr XLV/251/10

26 października 2010 r.

opłaty targowej.

Nr 139, poz. 1638

z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janina Lubieniecka
Data wytworzenia: 2013-03-13