Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

I. Wymagania niezbędne:

 1.  wykształcenie wyższe, wymagany profil administracja, geodezja, budowlane lub podobne
 2. staż pracy: minimum 2 lata na podobnym stanowisku lub w administracji samorządowej,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kodeks Postępowania Administracyjnego,   
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość )
 2. samodzielność i kreatywność,
 3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, odporność na stres,
 4. uprzejmość w kontaktach z petentem, zdyscyplinowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  z zakresu gospodarki mieniem komunalnym:

 

 1. sporządzanie projektów uchwał Rady dotyczących zbycia mienia Gminy i przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy,
 2. sporządzanie umów na wykonanie robót geodezyjnych oraz na wyceny w odniesieniu  do zbywanych lub oddawanych w użytkowanie nieruchomości,
 3. przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi poprzez ich wykup lub przejęcie,
 4.  korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości  lub rezygnacja z tego prawa,
 5.  administrowanie mieniem komunalnym poprzez:
 • sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
 • zlecanie wykonania niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
 • uczestniczenie przy ustalaniu granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 • sporządzanie protokołów z rokowań dotyczących zbycia nieruchomości w drodze przetargu i zbycia bez przetargowego oraz zawieranie aktów notarialnych na nabycie izbycie nieruchomości,
 • sporządzanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,
 • uczestniczenie w rozgraniczaniu działek w terenie,
 • sporządzaniedecyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
 • sporządzanie umów dzierżawnych mienia komunalnego,
 • obciążanie czynszem dzierżawnym i czynszem najmu za działki i lokale użytkowe,
 • sporządzanie umów dzierżawnych na okres 10 lat w zamian za rentę,
 • prowadzenie rejestru budynków i ulic,
 • nadawanie numerów na nowo wybudowane budynki, nazwy ulic,
 1. przekazywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy poprzez :
 • wydawanie decyzji lub sporządzanie protokołów uzgodnień w zakresie przejęcia lub przekazania nieruchomości,
 • przygotowanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów,
 • przygotowanie dokumentacji dla administratora nieruchomości oraz Skarbnika,
 1. ogłaszanie, organizowanie i udział w przetargach na zbycie nieruchomości gminnych
 2.  prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 1. ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,
 2.  sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
 3. przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego,
 4. prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy,
 5.  nadzorowanie sposobu użytkowania obiektów zabytkowych w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 6.  współpraca ze stanowiskiem gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju gospodarczego,
 7. zastępstwo na stanowisku do spraw obsługi rady i rolnictwa.

 

  z zakresu działalności gospodarczej:

 

 1. dokonywanie wpisu, wykreślenia, zawieszenia i odwieszenia działalności gospodarczej

     w CEDG,

 1. kompletowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawianych do rozpatrzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z postanowieniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i gastronomiczną,
 4. naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. sporządzanie sprawozdań z ilości punktów sprzedaży i wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze
 2. miejsce pracy:  Urząd Gminy w Kamienniku
 3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 4. pełny wymiar czasu pracy,
 5. praca przy komputerze,
 6. praca jednozmianowa,
 7. bezpośredni kontakt z klientami niekiedy trudny, wysiłek umysłowy.

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV ( z dokładnym opisem pracy zawodowej – jeśli dotyczy i posiadanego wykształcenia),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub  w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,
 7. pisemne oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 10. pisemne oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)”

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. nr 9 lub  przesłać listem poleconym  (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik do dnia  21 czerwca  2021 roku do godz. 16:00.

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej w  Urzędzie Gminy Kamiennik”

VIII. Informacje dodatkowe:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Umowa o prace na czas nieokreślony, może zostać poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy i umową na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy.

Zastrzega się prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zawarcia umów na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik lub telefonicznie tel. 774312135 wew. 21, 18.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Urzędu Gminy.

                                                                 Wójt

                                                                                                                      Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (46,50KB)

DOCXOswiadczenia dla kandydata ubiegajacego sie o prace.docx (15,41KB)

DOCXOswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku.docx.docx (13,78KB)