Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku

Termin składania ofert upływa 8 czerwca 2021r. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
- Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia w miniPortalu:   43224843-349b-4199-9060-7be074c5640d
 
Link do postępowania na miniPortalu:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.050.000,00 PLN.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (371,36KB)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (96,49KB)

PDFSWZ.pdf (438,85KB)

DOCXZałącznik nr 1- Formularz oferty.docx (28,28KB)

DOCXZałącznik nr 2-2a- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (23,18KB)

DOCXZałącznik nr 3- Wykaz osób.docx (18,03KB)

DOCXZałącznik nr 4- Wykaz robót budowlanych.docx (17,52KB)

PDFZałącznik nr 5- projekt umowy drogi Kamiennik.pdf (233,90KB)

DOCXZałącznik nr 6-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (20,94KB)

PDFZałącznik nr 7- STWiOR.pdf (222,54KB)

ZIPZałacznik nr 8- Dokumentacja projektowa z przedmiarami.zip (32,91MB)

PDFKwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf (301,82KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (371,36KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (429,11KB)