Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Karłowice Małe 48/2

ZARZĄDZENIE NR 45/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 18.05.2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 §1

Ogłaszam I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość na okres, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie umieszcza się także w prasie lokalnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


            Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 18.05.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.),Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Położenie: Karłowice Małe

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 48/2

Obręb: 0005- Karłowice Małe

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038796/5

Powierzchnia działki: 0,5000 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 48/2, arkusz mapy 1, stanowiąca użytek RIIIa- grunty orne, o pow. 0,1500 ha, położona w Karłowicach Małych, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (od strony południowej ma dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 48/2), od strony północnej sąsiaduje z drogą transportu rolnego. Działka położona jest w centralnej części wsi, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, terenami niezabudowanymi oraz gruntami rolnymi. Teren działki obecnie uprawiany jest rolniczo.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. działka nr 48/2 zlokalizowana jest na terenie użytków rolnych. Sposób zagospodarowania zgodny ze studium.

 • W ewidencji gruntów i budynków działka nr 48/2 sklasyfikowana jest jako grunty orne o pow. 0,5000 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);
 • Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielem sieci;

Uwagi: dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038796/5, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Nieruchomość obciążona umową dzierżawy na czas określony od dnia 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r. dzierżawcy z mocy przepisów przysługuje prawo skorzystania z prawa pierwokupu jako prawa bezwzględnie obowiązującego. W przypadku nieskorzystania z tego prawa przez dzierżawcę istnieją podstawy do zawarcia umowy z osobą, która zaproponowała najwyższą cenę w przetargu.

 

 • Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 26.02.2021 r. – w terminie od 26.02.2021 r. do 15.04.2021 r. wyznaczono termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) – nie wniesiono wniosków.

 

 • Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości, do jej sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,
 2. osobiście prowadzą gospodarstwo rolne.

Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, oznacza pracę w tym gospodarstwie i podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

 1. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 2. co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 3. co najmniej 5 lat prowadzą to gospodarstwo osobiście.

 

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez zainteresowaną osobę następujących dokumentów:

 1. zgłoszenie udziału w przetargu,
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także spełnieniu warunków dopuszczenia do przetargu,
 3. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 4. oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, prawo użytkowania, samoistnego posiadania a także dzierżawionych przez rolnika indywidualnego,
 5. kopii dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych,
 6. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (minimum 5 lat) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Do okresu 5-letniego zameldowania, o którym mowa powyżej, zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sekretariat – pokój nr 9 (I piętro), nie później niż do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 1500, w zamkniętej kopercie z napisem: „Zgłoszenie uczestnictwa w I przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 48/2 w Karłowicach Małych, zaplanowany na dzień 24 czerwca 2021 r.”.

 

 

2. Procedura sprzedaży:

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od 18.05.2021 r. do 24.06.2021 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

dnia 24.06.2021 r.

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 10:00

 

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 20 300,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych 00/100), zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatkach od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wadium: 2 030,00 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100) .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium
w pieniądzu
, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050
w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2021 r. – włącznie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg I– działka nr 48/2 Karłowice Małe”.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przelewem na podane konto bankowe. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy w/w osoba uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży oraz w przypadku, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jej stronie.

 

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

 • Dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna.
 • Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocnika uczestników przetargu.
 • Dowód wpłaty wadium.

 

 1. Wyłoniony w przetargu kandydat na nabywcę dostarczy potrzebne zgody, pozwolenia i inne dokumenty, o ile będą wymagane prawem do zawarcia umowy sprzedaży, przed jej zawarciem.
 2. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
 3. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości, nie podlega rozłożeniu na raty i winna być zapłacona w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Gmina Kamiennik zawiadamia osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Kamiennik może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi Kupujący. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.
 7. Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony
  z naruszeniem prawa.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży można uzyskać w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godz. od 7.15 do 16.00, od wtorku do czwartku w godz. od 715 do 1515, w piątek w godz. od 715 do 1430 od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 - 1515 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/431 21 35.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kamienniku ul. 1 go Maja 69, 48 - 388 Kamiennik tel. 77 431 21 35 reprezentowany przez Wójta Gminy.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Tęcza, e-mail: .

 

 1. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu. Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych:

 

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, której dane dotyczą,

 

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa:
 • ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),
 • rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz innymi, właściwymi ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisami prawa i / lub regulacjami wewnętrznymi administratora,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów. Mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:

 

 1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania i w okresie późniejszym, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 1. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

 1. Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:

 

 • jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 

 • nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

 

Podanie danych osobowych będących wymogiem ustawowym jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

 

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

 

Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej powodować wydłużenie czasu realizacji ww. celu przetwarzania.

 

 1. Decyzje dotyczące Pani / Pana* nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Pani / Pana* dane osobowe nie są profilowane