Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku.

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Kamienniku

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, wymagany profil administracja, finanse, ekonomia, rachunkowość
 2. staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z księgowością lub księgowością podatków lokalnych lub w administracji samorządowej,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  Kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna)
 2. samodzielność i kreatywność,
 3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, odporność na stres,
 4. uprzejmość w kontaktach z petentem, zdyscyplinowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych,
 2. naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty podatków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 3. dokonywanie analizy stanu zaległości w podatkach oraz ich likwidacja,
 4. bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji,
 5. prowadzenie procedur egzekucji zaległości podatkowych,
 6. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 7. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych oraz obliczanie prowizji inkaso,
 8. pobór opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach,
 9. przyjmowanie, ewidencjonowanie i terminowe załatwianie podań dotyczących ulg uznaniowych ( umorzeń),
 10. uzgadnianie miesięcznych wpływów podatkowych zaewidencjonowanych w ewidencji szczegółowej z ewidencją analityczną i syntetyczną,
 11. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów ze stanowiska pracy zgodnie z planem,
 13. pełnienie zastępstwa na stanowisku według regulaminu pracy,
 14. wykonywanie innych czynności zleconych przez zwierzchników, wynikających z organizacji pracy w Urzędzie Gminy,
 15. ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku naruszeń określonych w ustawie z tytułu wykonywania czynności operacyjnych na zajmowanym stanowisku a podlegającym dyscyplinie finansów publicznych.

IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze
 2. miejsce pracy:  Urząd Gminy w Kamienniku
 3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 4. pełny wymiar czasu pracy,
 5. praca przy komputerze,
 6. praca jednozmianowa,
 7. bezpośredni kontakt z klientami niekiedy trudny, wysiłek umysłowy.

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV ( z dokładnym opisem pracy zawodowej – jeśli dotyczy i posiadanego wykształcenia),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub  w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,
 7. pisemne oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 10. pisemne oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)”

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. nr 9 lub  przesłać listem poleconym  (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik do dnia  24 maja  2021 roku do godz. 16:00.

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko podinspektor ds. księgowości podatkowej w  Urzędzie Gminy Kamiennik”

VII. Informacje dodatkowe:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Umowa o prace na czas nieokreślony, może zostać poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy i umową na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy.

Zastrzega się prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zawarcia umów na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik lub telefonicznie tel. 774312135 wew. 21, 18.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Urzędu Gminy.

                                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                      Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (46,50KB)

DOCXOswiadczenia dla kandydata ubiegajacego się o pracę.docx (15,41KB)

DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku.docx (13,78KB)