Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji  z zakresu organizacji pomocy społecznej ( Dz. U z 2012 poz. 1081)
 2. staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności:
  – kierowania zespołem pracowników,
  – sprawnej organizacji i planowania pracy,
  – skutecznego komunikowania się ,
  – analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 2. samodzielność i kreatywność,
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4.  znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
 5. obowiązkowość, zaangażowanie, dyspozycyjność,
 6. uprzejmość w kontaktach z petentem, zdyscyplinowanie, rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
 7. prawo jazdy kat B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością GOPS –u oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  i innych  wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,
 3. Wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych  sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, ustalania prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz  dodatków  mieszkaniowych, energetycznych i innych przekazanych do kompetencji,
 4. Organizowanie pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej,
 5. Organizacja pracy Ośrodka na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
 6. Zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i prowadzenie spraw osobowych pracowników GOPS,
 7. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników GOPS-u i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
 8. Kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych,
 9. Dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 10. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym,
 11. Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji,
 12. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 13. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy  społecznej, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi
 14. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS,
 15. Przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS -u i efektywności pomocy społecznej,
 16. Nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy  społecznej oraz nad sprawozdawczością finansową.
 17. Opracowanie projektu budżetu GOPS oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania.
 18. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy  i głównym księgowym GOPS-u,
 19. Inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych  w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej,
 20. Nadzór nad realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik
 21. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa,
 22. Przygotowywanie projektów uchwał oraz informacji dotyczących działalności Ośrodka,
 23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Kamiennik oraz wynikających z potrzeb Gminy.

IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko administracyjne, kierownicze urzędnicze
 2. miejsce pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
 3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 4. pełny wymiar czasu pracy,
 5. praca przy komputerze,
 6. praca jednozmianowa,
 7. bezpośredni kontakt z klientami niekiedy trudny, wysiłek umysłowy.

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV ( z dokładnym opisem pracy zawodowej – jeśli dotyczy i posiadanego wykształcenia),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub  w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,
 7. pisemne oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1  pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 10. pisemne oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzurą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)”

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. nr 9 lub  przesłać listem poleconym  (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik do dnia  24 maja  2021 roku do godz. 16:00.

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika GOPS w  Kamienniku”

VII. Informacje dodatkowe:

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Umowa o prace na czas nieokreślony, może zostać poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy i umową na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy.

Zastrzega się prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zawarcia umów na czas określony.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69; 48-388 Kamiennik

Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik lub telefonicznie tel. 774312135 wew. 21, 18.

Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione będą mogły odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w godzinach pracy Urzędu Gminy.                                                           

 

                                                                                                                              Wójt

                                                                                                                      Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (46,00KB)

DOCXOswiadczenia dla kandydata ubiegajacego się o pracę.docx (15,33KB)

DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku.docx (13,77KB)