Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rok 2013

 

Uchwały Rady Gminy w Kamienniku z roku 2013 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Kamiennik
Data wytworzenia: 2013-01-03

 

 

 

PDFUchwała nr XXXIV-180-13 z dn. 12.12.13 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-179-13 z dn. 12.12.13 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-178-13 z dn. 12.12.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-177-13 z dn. 12.12.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-176-13 z dn. 12.12.13 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-175-13 z dn. 12.12.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała nr XXXIV-174-13 z dn. 12.12.13 r. w sprawie zmiany uchwały (sport).pdf

PDFUchwała nr XXXIII-173-13 z dn.31.10.13 r. w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-172-13 z dn.31.10.13 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-171-13 z dn.31.10.13 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-170-13 z dn.31.10.13 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-169-13 z dn.31.10.13 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała nr XXXII-168-13 z dn.26.09.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXII-167-13 z dn. 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXII-166-13 z dn. 26.09.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamiennik na lata 2013-2018.pdf

PDFUchwała nr XXXII-165-13 z dn. 26.09.2013 r. w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXI-164-13 z dn.28.08.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXXI-163-13 z dn. 28.08.13 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXI-162-13 z dn. 28-08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały o inkaso.pdf

PDFUchwała nr XXXI-161-13 z 28.08.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe.pdf

PDFUchwała nr XXXI-160-13 z dn. 28.08.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała nr XXXI-159-13 z dn. 28.08.2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała nr XXX-158-13 z dn. 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr XXX-157-13 z dn. 20.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 r..pdf

PDFUchwała nr XXX-156-13 z dn. 20.06.2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową.pdf

PDFUchwała nr XXX-155-13 z dn. 20.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu.pdf

PDFUchwała nr XXX-154-13 z dn. 20.06.2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf

PDFUchwała nr XXX-154-13 z dn. 20.06.2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf

PDFUchwała nr XXIX-148-13 z dn. 23.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamiennik na lata 2013-2015.pdf

PDFUchwała nr XXIX-147-13 z dn. 23.05.2013 r. w sprawie_ przyjęcia do realizacji Projektu Pod nazwą _Szansa Na Powrót_- Program dla osób nieaktywnych zawodowo w gminie Kamiennik.pdf

PDFUchwała nr XXIX-146-13 z dn. 23.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2012.pdf

PDFUchwała nr XXIX-150-13 z dn. 23.05.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

PDFUchwała nr XXIX-149-13 z dn. 23.05.2013 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf

PDFUchwała nr XXIX-153-13 z dn. 23.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXIX-152-13 z dn. 23.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXIX-151-13 z dn. 23. 05.2013 r. w sprawie rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-145-13 z dn. 26.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-144-13 z dn.26.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-143-13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-142-13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-141-13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-140-13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała nr XXVIII-139-13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2013 r..pdf

PDFUchwała nr XXVI-128-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała nr XXVII-138-13 z dn. 21.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDFUchwała nr XXVII-137-13 z dn. 21.02.2013 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf

PDFUchwala nr XXVII-136-13 z dn. 21.02.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFUchwała nr XXVII-135-13 z dn. 21.02.2013 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDFUchwała nr XXVII-134-13 z dn. 21.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała nr XXVII-132-13 z dn. 21.02.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Kamiennik - unieszkodliwianie odpadów.pdf

PDFUchwała nr XXVII-131-13 z dn. 21.02.2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała nr XXVII-133-13 z dn.21.02.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodników.pdf

PDFUchwała nr XXVI-130-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilemowice, Kamiennik, Chociebórz.pdf

PDFUchwała nr XXVI-129-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rozwoju sportu.pdf

PDFUchwała nr XXVI-127-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXVI-126-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała nr XXVI-125-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów.pdf

PDFUchwała nr XXVI-124-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXVI-123-13 z dn. 24.01.2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.pdf