Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 36/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 26 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§  1

1. Przyjmuje się Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik na lata 2021- 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi do spraw gospodarki mieniem komunalnym
i działalności gospodarczej.

§  3

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2021

                                                                                     Wójta Gminy Kamiennik

                                                   z dnia 26.04.2021 r.

 

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY KAMIENNIK NA LATA 2021 - 2023

 

  1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania zasobu oraz zasób Gminy Kamiennik.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zasobem nieruchomości Gminy Kamiennik gospodaruje Wójt Gminy Kamiennik.

 Gospodarowanie zasobem polega między innymi na:

1)  ewidencjonowaniu nieruchomości;

2)  zapewnianiu wycen nieruchomości;

3)  sporządzaniu planu wykorzystania zasobu;

4)  zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu;

5)  zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

6)  oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd;

7)  wydzierżawianiu, wynajmowaniu, zamianie, najmie i użyczaniu nieruchomości

     wchodzących w skład zasobu;

8) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach

    dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości;

9) składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpis

     w księdze wieczystej.

            Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Kamiennik, odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami i jest on wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Założenie te dotyczą w szczególności realizacji zadań własnych gminy, istotnych celów publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej, jak i innych.

 

  1. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Zasób Gminy Kamiennik, który podlega gospodarowaniu, na dzień 01.01.2021 r.  obejmuje tereny o łącznej powierzchni 264,567076 ha, z tego:

  • przekazane w dzierżawę - 52,227216 ha.

 

Gmina Kamiennik jest jednocześnie właścicielem 1,98540 ha gruntów, które zostały oddane  
w użytkowanie wieczyste.  

Gmina Kamiennik przekazała w trwały zarząd grunty o powierzchni 7,6334 ha.

  1. Nabywanie i udostępnianie mienia na rzecz Gminy Kamiennik.

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Kamiennik następować będzie:

  • w drodze zakupu, zamiany, darowizny i innych czynności prawnych,
  • poprzez komunalizację,
  • na podstawie decyzji administracyjnych.

Zakłada się nabywanie w latach 2021 – 2023, innych nieruchomości niezbędnych do zaspokojenia potrzeb wspólnoty i wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, w związku z realizacją zadań własnych oraz realizację innych celów publicznych z uwzględnieniem posiadanych środków budżetowych.

W latach 2021-2023 nieruchomości z zasobu gminnego będą udostępniane na dotychczasowych zasadach. Prognoza zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy, najmu i użyczenia zawartych na okresy wieloletnie.

Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przewiduje się, że powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę będzie systematycznie ulegała zmniejszeniu na skutek dokonywanych na wniosek użytkowników przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub wskutek zmian przepisów prawa.

 

  1. Prognoza wpływów z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.    

W roku 2021, dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, planowane są w wysokości 278 610,00 zł w tym:

1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, planuje 

     się w wysokości 11 000,00 zł;

2)  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, planuje się w wysokości

     88 000,00 zł;

3) Wpływy z opłat za trwały zarząd planuje się w wysokości 0 zł- (nieodpłatne przekazanie nieruchomości)

                Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w drodze przetargu, negocjacji oraz w drodze bezprzetargowej w przypadku spełnienia warunków przez wnioskodawców przewidzianych prawem.

Przedmiotem sprzedaży nieruchomości lokalowych będą lokale wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (sprzedawanym lub oddawanym w użytkowanie wieczyste) na rzecz ich najemców.

W latach 2021 – 2023 przewiduje się zbliżone dochody z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, w porównaniu do roku 2020.

Ewentualne różnice zależne będą głównie od intensywności procesu sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym oraz liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również wniosków o zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

 

5. Wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości.

Poziom wydatków związanych z udostępnianiem oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego przewiduje, w celu zapewnienia sprawnego gospodarowania zasobem nieruchomości zabezpieczenie finansowe w budżecie Gminy Kamiennik. Są to głównie wydatki na wyceny, podziały nieruchomości, rozgraniczenia, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, publikacja w prasie lokalnej, koszty notarialno – sądowe oraz wieczystoksięgowe i realizowany będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwałach budżetowych Gminy Kamiennik na poszczególne lata.

W razie konieczności dokonania innych niż zaplanowane wydatki związane z udostępnieniem oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, ich realizacja będzie możliwa w przypadku przesunięcia środków finansowych na ww. zadania w ramach ogólnej kwoty.

            Ponadto Gmina Kamiennik będzie kierowała wnioski o nieodpłatne przekazanie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

            Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych ze względu na fakt, iż koszty sporządzenia operatów szacunkowych są większe niż spodziewane dochody wynikające z aktualizacji opłat rocznych, aktualizacja przewidziana jest w 2021 roku.

Opłata z tytułu trwałego zarządu nie będzie podlegała aktualizacji ze względu na oddanie nieruchomości gminnych nieodpłatnie w trwały zarząd.

 

6. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.  

Gmina Kamiennik gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych.

 Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

W latach 2021-2023 głównymi celami realizacji programu gospodarowania nieruchomościami będzie:

-pobieranie dochodów z nieruchomości tworzących zasób gminy,

- utrzymanie w niepogorszonym stanie budynków, budowli oraz ich modernizacja,

- zwiększenie zasobu poprzez nabywanie nieruchomości,

- realizacja celów publicznych.

Nieruchomości, które nie będą służyć do realizacji zadań własnych przewidywane są do obrotu, w szczególności będą one przedmiotem zbycia, oddania w najem, dzierżawę, użyczenia.

Realizacja gminnego zasobu nieruchomości nastąpi zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy ustaleniami, zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2021 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 r. Nr XX/163/2020, oraz w budżetach przyjętych na lata 2022 i 2023, w formach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) oraz Uchwale Nr XVIII/98/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.