Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 19 kwietnia 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 85/3 o pow. 0,0500 ha, położonej w Karłowicach Wielkich, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 84,00 m2. Działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działka położona jest we wschodniej części wsi i sąsiaduje z budynkami wielorodzinnymi oraz gruntami rolnymi. Teren działki obecnie jest częściowo ogrodzony, częściowo utwardzony i częściowo porośnięty trawą.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Opol. z dnia 3 marca 2005 r., poz. 400) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice Wielkie, zatwierdzoną uchwałą nr XLV/239/06 Rady Gminy Kamiennik z dnia 17 marca 2006 r. (Dz. U. Woj. Opol. z dnia 12 maja 2006 r., poz. 1091), działka nr 85/3 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1N/00047346/2, która w Dziale III, IV nie zawiera wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: netto 5 400,00 zł

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 21.04.2021 r. do 28.04.2021 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat