Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rok 2012

 

Uchwały Rady Gminy w Kamienniku z roku 2012 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Rada Gminy Kamiennik
Data wytworzenia:  2012-02-24

  

DOCUchwała z dn. 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r..doc

DOCUchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.doc

RARUchwała zm planu Kłodobok.rar

PDFZwolnienie z podatku od nieruchomości.pdf

DOCUchwała Nr- XIV-68-12 z dnia 23 .02.2012r. indywidualizacja procesu nauczania.doc

DOCUchwała Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu..doc

PDFUchwała Rady Gminy nr XV-72-12 z dn. 29.03.12 w sprawie przyjęcia projektu Szansa na powrót.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XV-73-12 w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała rady Gminy nr XV-74-12 z dn.29.03.12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XV-75-12 z dn. 29.03.12 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Cieszanowice.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-77-12 z dn.24.05.12 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Cieszanowice i Szklary.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-82-12 z dn. 24.05.12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-81-12 z dn. 24.05.12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-83-12 z dn. 24.05.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVII-85-12 z dn. 11.06.12 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-87-12 z dn.21.06.12 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego zadania, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia dróg na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-88-12 z dn. 21.06.2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-89-12 z dn.21.06.12 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-90-12 z dn.21.06.12 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf

PDFUchwała -Rady Gminy nr XVIII-86-12 z dn. 21.06.12 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFUchwała nr XIX-92-12 z dn. 26.07.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr XIX-93-12 z dn. 26.07.12 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej2.pdf

PDFUchwała nr XIX-94-12 z dn. 26.07.12 r. w sprawie rozliczenia dotacji celowej.pdf

PDFUchwała nr XX-96-12 z dn. 30.08.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Nasza radosna szkoła.pdf

PDFUchwała nr XX-97-12 z dn. 30.08.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XIX-95-12 z dn. 26.07.12 r. - w sprawie zmiany uchwały o stypendiach.pdf

PDFUchwała nr XX-98-12 z dn. 30.08.12 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała nr XXI-103-12 z dn. 28.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXI-104-12 z dn. 28.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

PDFUchwała nr XXI-105-12 z dn. 28.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr XXI-99-12 z dn. 28. 09. 2012 r. w sprawie podziału gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała nr XXI-100-12 z dn. 28. 09. 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych siedzib.pdf

PDFUchwała nr XXI-101-12 z dn. 28. 09. 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny.pdf

PDFUchwała nr XXII-106-12 z dn. 8.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Nyskiego na remont chodników.pdf

PDFUchwała nr XXII-107-12 z dn. 8.11.2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2012 r..pdf

PDFUchwala nr XXII-108-12 z dn. 8.11.2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf

PDFUchwała nr XXII-109-12 z dn. 8.11.2012 r. w sprawie wyznaczania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.pdf

PDFUchwała nr XXII-110-12 z dn. 8.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice.pdf

PDFUchwała nr XXIII-111-12 z dn. 22.11.12 r - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXIII-112 z dn. 22.11.12 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.pdf

PDFUchwała nr XXIII-113-12 z dn. 22.11.12 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2013.pdf

PDFUchwała nr XXIII-114-12 z dn. 22.11.12 r. - sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXIII-115-12 z dn. 22.11.12 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych..pdf

PDFUchwała nr XXIV-117-12 z dn. 13.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr XXIV-118-12 z dn. 13.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała nr XXIV-119-12 z dn. 13.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf

PDFUchwała nr XXV-120-12 z dn. 28.09.12 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr XXV-121-12 z dn. 28.12.12 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XXV-122-12 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf