Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE NR 117/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 15.12.2020 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik.   

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2020 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 15.12.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(
tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 85/3

Przedmiot prawa własności: ¼ udziału

Powierzchnia użytkowa budynku: 66,08 m2

Powierzchnia zabudowy: 84,00 m2

Obręb: 0006- Karłowice Wielkie

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00047346/2

Powierzchnia działki: 0,0500 ha

  • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczo - garażowym, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 85/3, arkusz mapy 1, stanowiąca B o pow. 0,0500 ha, położona w Karłowicach Wielkich, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działka położona jest we wschodniej części wsi i sąsiaduje z budynkami wielorodzinnymi oraz gruntami rolnymi. Teren działki obecnie jest częściowo ogrodzony, częściowo utwardzony i częściowo porośnięty trawą.
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Opol. z dnia 3 marca 2005 r., poz. 400) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice Wielkie, zatwierdzoną uchwałą nr XLV/239/06 Rady Gminy Kamiennik z dnia 17 marca 2006 r. (Dz. U. Woj. Opol. z dnia 12 maja 2006 r., poz. 1091), działka nr 85/3 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  • Cena wywoławcza nieruchomości: netto 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
  • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  • Informacja o przeznaczeniu do zbycia: w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).
  • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 25.01.2021 r. (po tym okresie
    i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
  • Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń niezinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci
  • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 15.12.2020 r. do 04.01.2021 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej - Nowiny Nyskie, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.