Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie - Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik”

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze. zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że

w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 504/1 obręb Szklary, gmina Kamiennik” uzyskano stanowiska organów opiniujących:

  1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie znak: WOOŚ.4220.371.2020.AK z dnia 16 października 2020r. (data wpływu: 19.10.2020r.);
  2. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia znak WR.ZZŚ.5.4360.312.2020.MG z dnia 20 października 2020r. (data wpływu: 26.10.2020r);
  3. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie– opinia znak: NZ.4315.46.2020.HW z dnia 2 listopada 2020 r. (data wpływu: 05.11.2020r.);

Biorąc pod uwagę powyższe, a także po analizie przedłożonego materiału dowodowego, postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r., znak: OŚ.6220.3.2020.MŁ, Wójt Gminy Kamiennik stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  Z treścią opinii oraz postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik pok. 13 w godzinach pracy Urzędu.
Na ww. postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Kamiennik w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.


PDFZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE.pdf (676,61KB)