Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy

 

Informacja

o zgłoszonych kandydatach na:

stanowisko

 

Młodszy księgowy w Referacie Finansowym

 

 

 

Informujemy, że na stanowisko  młodszego księgowego w referacie finansowym wpłynęło pięć ofert. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło pięciu kandydatów. 

 

 

 

 

 

24.04.2013 r. /-/ Krystyna Żukowska   


 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Młodszy księgowy w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

          a) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne,

          b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

          c) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

          a) biegła umiejętność obsługi komputera,

          b) znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych,

              Kodeks Postępowania Administracyjnego,        

          c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

              samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

           a) prowadzenie księgowości analitycznej dotyczącej dochodów Gminy,

               windykacja zaległości z tego tytułu,

           b) ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń

               miesięcznych, sporządzanie deklaracji,

           c) prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów biurowych,

           d) przyjmowanie wpłat, ewidencja w raportach kasowych oraz odprowadzanie

               wpłat na rachunki bankowe,

           e) podejmowanie gotówki z rachunków bankowych, rozchodowanie zgodnie

               z posiadanymi dowodami i ewidencja w raportach kasowych,

           f) obsługa kasowa Instytucji Kultury,

           g) obsługa kasowa Jednostek Oświaty,

           h) gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

           i)  sporządzanie sprawozdań,

           j)  inne zlecone przez zwierzchników.

 

       4. Wymagane dokumenty:

           a) list motywacyjny,

           b) życiorys,

           c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

           d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

           e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

              doświadczenia zawodowe,

           f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

              który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

             z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458),

           g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

              przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego księgowego w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik  w terminie do 22 kwietnia 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż  6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                    Kazimierz CebratPodmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Wisła
Data wytworzenia: 2013-04-10

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Kamiennik

z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 Maja 69

 

 

 

Młodszy księgowy w Referacie Finansowym

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

 

została wybrana Pan/i  Edyta Centomirska  zamieszkała w Cieszanowicach

         

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Edyta Centomirska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Posiadana wiedza praktyczna i umiejętności rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

29.04.2013 r./-/ Krystyna Żukowska    

 

 

 

 

 
DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)